Specialer på Kforum

Skal dit speciale også på Kforum? Så send et resumé (i Word) og specialet i PDF til info@kforum.dk
Hvorfor vil vi hellere have vindmøller på havet end rockwool på loftet? – En retorisk kritik af den praktiske argumentation for vedvarende energi og energieffektivitet i den grønne omstilling
 
I offentligheden diskuteres den grønne omstilling dagligt. Debatten handler oftest om, hvordan vi skaber nok grøn energi til at erstatte det fossile forbrug. Det er forståeligt. Men den grønne omstilling hviler ikke kun på grøn energi. Et lige så vigtigt værktøj er energieffektivitet – evnen til at effektivisere samfundets energiforbrug, så vi netop ikke behøver så meget grøn energi. Ifølge internationale organer som FN’s Klimapanel (IPPC), Det Internationale Energiagentur samt EU-Kommissionen er energieffektivitet helt fundamentalt i kampen for klimaet.
 
Men i Danmark er energieffektivitet sjældent at spore i klimadebatten, hverken blandt medier, politikere eller borgere. Hvorfor? Og hvordan kan det problem imødekommes? Det er essensen i mit retorikspeciale, hvor jeg har undersøgt, hvilken rolle argumentation spiller.
 
Konkret har jeg undersøgt, hvordan offentlige interessenter argumenterer for henholdsvis grøn energi og energieffektivitet. Formålet har været at vurdere, om den førte argumentation for energieffektivitet reelt fungerer uhensigtsmæssigt i klimadebatten og mangler appel overfor målgruppen. Specialet munder ud i tre konkrete forslag (med eksempler) til en mere effektiv argumentation for energieffektivitet i klimadebatten.
 
Specialet er skrevet af Emil Hanquist ved Retorik på Københavns Universitet og blev bedømt til karakteren 12. 
 
 
 
Samtalesaloner: En ny måde at tale om klimaforandringer på? – En praktisk-innovativ undersøgelse af tiltaget samtalesaloner og dets potentialer for samskabende forskningsformidling og retorisk medborgerskab
 
Specialet tager udgangspunkt i den samfundsmæssige problemstilling, at den nuværende offentlige debat om klimaforandringer i Danmark ofte kan virke uoverskuelig, kompliceret at forstå og nedslående at tale med andre om. Derfor undersøger vi med dette speciale om (og i så fald hvordan) formatet samtalesaloner har potentiale for at forbedre den offentlige debat om klimaforandringer – her med et særligt fokus på formatets mulige potentiale som forskningsformidling.
 
Gennem den metodiske tilgang aktionsforskning undersøges retorikken, der udfolder sig i to samtalesaloner ud fra seks klimaforskere og seks borgeres oplevelser med at deltage. Med et teoretisk fokus på retorisk medborgerskab og forskningsformidling viser specialet, hvordan samtalesaloner i kraft af sit legende, dialogiske format synes at lægge op til, at deltagerne har samtaler om klimaforandringer på en måde, der giver en oplevelse af meningsfuldhed, engagement og handlekraft.
 
Samtalesituationerne kendetegnes nemlig ved, at der ofte opstår en ’legende’ relation mellem parterne, der opfatter sig som lige, hvilket får deltagerne til lytte nysgerrigt til samtalepartneren, diskutere og overveje nye perspektiver. Vi argumenterer derfor for, at samtalesaloner kan være et gavnligt supplement til andre typer forskningsformidling og generel kommunikation i den offentlige debat om klimaforandringer i Danmark. 
 
Specialet er skrevet af Signe Holst og Maria Guldmann ved Retorik på Københavns Universitet og blev bedømt til karakteren 12. 
 
 

How to kill your friends and get away with it – An analysis of discursive manipulation in Among Us 

I specialet ”How to kill your friends and get away with it: An analysis of discursive manipulation in Among Us” undersøger jeg sproglig manipulation i det online sociale deduktionsspil Among Us fra et samtaleanalytisk og pragmatisk perspektiv. Jeg er interesseret i, hvilke sproglige strategier spillere bruger for at overbevise deres modstandere om deres uskyld, samt hvilke faktorer der kan medvirke til, at forsøg på bedrag opdages.

Bedrag er succeskriteriet for den intentionelle løgn og manipulation, der har til hensigt at overbevise andre om, at en falsk eller forvrænget virkelighed er sand, og det har den implikation, at spontant og autentisk bedrag er problematisk at observere. Derfor tager den forestående analyse udgangspunkt i sproglig manipulation og bedrag i det online sociale deduktionsspil Among Us, som mange spillere har optaget og publiceret videoer af på blandt andet YouTube.com. Den offentlige tilgængelighed af videoerne betyder, at vi som forskere kan bruge dem til at tilgå autentiske situationer, hvori sproglig manipulation forekommer.

Ved at analysere dataet fra et pragmatisk og samtaleanalytisk perspektiv fandt jeg, at bedragere i Among Us skaber implikaturer, som understøtter deres egen uskyld, ved at bruge sproglige træk som for eksempel præsuppositioner og deiksis; de justerer desuden deres turtagning i forhold til antallet af samtaledeltagere, og de udnytter første tur i nærhedspar (adjacency pairs) til at diktere samtalens gang; slutteligt viser dataet, at bedragerne bruger reparatur (repair) til både at forstærke deres egen uskyld og sætte spørgsmålstegn ved andres.

Bedrag er dog aldrig garanteret, og i dataet ses også eksempler på tilfælde, hvor bedragere fejlbedømmer visse sproglige strategiers effektivitet, hvilket resulterer i, at de bliver stemt ud af spillet. Projektet hér udvider dermed studiet af bedrag og sproglige manipulationsstrategier, og ved at sammenholde mine resultater med tidligere research understreger jeg vigtigheden i at studere sproglig manipulation og bedrag i forbindelse med den kontekst, som det opstår i, og brugen af online data giver os en indgangsvinkel til at undersøge spontant bedrag.

Specialet er skrevet af Nanna Andersen ved Department of English, Germanic and Romance studies på Københavns Universitet og blev bedømt til karakteren 12. 

Læs hele specialet her. 

This Master’s thesis examines the semiotic role of English in the identity practices of a class of 23 Danish-speaking students attending a Danish IB program. It is argued that, due to the absence of non-Danish-speakers in the classroom, the use of English among these speakers cannot be interpreted in terms of its generally instrumental function as an international lingua franca in the IB program, but must rather be viewed as a symbolic resource used for identity construction. Analysis was based on interactions between groups of students in the class as well as supplementary semi-structured group interviews that were recorded during an ethnographic study spanning several weeks in the spring of 2022.
 
Interactions were subjected to qualitative discourse analysis and, based on a theoretical framework linking social-constructivist theories of identity to indexical theories of style, three overarching identity practices based on the stylistic use of English were identified: 1) the use of English to construct an IB identity; 2) the use of English to construct a clique identity; and 3) the use of English to construct translocal popular-cultural identities. Based on these findings, it is argued that the identities constructed among these Danish-speaking IB students must be understood as acts of scale-jumping (Blommaert 2010), so that students would use English to enact identities existing on various different scales, from local to more global scale-levels.
 

Pionerende medieprojekter eller luftkasteller? – En undersøgelse af Frihedsbrevets og Den Uafhængiges betydning for dansk presse.

I indeværende undersøgelse ønsker vi således at afdække, hvordan de to medier kan lære os noget om mediestøtten. Dette vil vi gøre gennem en undersøgelse af, hvorvidt Frihedsbrevet og Den Uafhængige introducerer nye journalistiske tilgange i en dansk mediekontekst, og hvorledes disse afspejler sig i deres journalistik.

Vi vil endvidere med afsæt i felt- og mediesystemsteori diskutere, hvorvidt de to medier har mulighed for at sætte en større bevægelse i gang, både når det kommer til den kritiske journalistiske norm og en potentiel ændring af det danske mediestøttesystem, som vi kender det. Specialets konklusioner og svar er hverken entydige eller simple. I stedet bidrager undersøgelsen til en forståelse af de to mediers italesatte virke, eksistensberettigelse og forandringspotentiale. Således er følgende analyse og dets konklusioner et forskningsskridt på vejen til at forstå, hvorvidt det danske mediesystem står overfor forandringer lige om hjørnet.

Desuden vil en kritik af forskningen inden for kritisk journalistik fremsættes, da denne har vist sig utilstrækkelig og mangelfuld. I den forbindelse vil vi argumentere for, hvorfor fremtidig forskning i højere grad bør prioritere at undersøge netop den kritiske journalistik, så vi alle kan blive klogere på dens størrelse, virke og omfang. 

Specialet er skrevet af Freja Grooss Jakobsen og Mette Grube Condrup ved Journalistik på Roskilde Universitet og blev bedømt til karakteren 10. 

Læs hele specialet her.

Vores speciale tager udgangspunkt i en akademisk interesse for litteraturens potentiale til at formidle erfaringer og skabe kulturel udveksling i en global verden. Gennem en undersøgelse af digtsamlingen Dødens selvbiografi (2021) af den sydkoreanske digter Kim Hyesoon er specialets formål at præsentere nuancerede perspektiver på litteraturens evne til at formidle erfaringer mellem mennesker, som lever langt fra hinanden både fysisk, kulturelt og erfaringsmæssigt med en opmærksomhed på almenmenneskelige erfaringer disse forskelle på trods. 
 
Det har været et mål for os at tilrettelægge en undersøgelse, der ikke blot anskuer værket som et æstetisk produkt, men også som en aktør i den sociale verden. Dette danner grundlag for specialets undersøgelse af værket i to dimensioner. Først en klassisk litteraturteoretisk analyse af Dødens selvbiografi, hvor vi har systematiseret og skabt sammenhæng i et umiddelbart fragmenteret og svært tilgængeligt værk, som insisterer på at italesætte døden på en yderst nuanceret måde og gennem et væld af stemmer, der aldrig viger fra de udstødtes og glemte eksistensers historier.
 
Dernæst har vi undersøgt Dødens selvbiografi gennem en receptionsanalyse af data, vi har indsamlet i et feltarbejde i både Danmark og Sydkorea. I feltarbejdet læste vi værket i læsegrupper med metoden guidet fælleslæsning [Shared Reading] for gennem højtlæsning og samtaler om digtene at undersøge interaktionen mellem værk og læser. Formålet var at udvide den klassiske læsning til også at rumme, hvordan litteraturen også har et potentiale som aktør i den sociale verden. Feltarbejdet afstedkom en indsigt i, hvordan læserne i de guidede fælleslæsninger i både Sydkorea og Danmark italesætter deres forhold til abstrakte begreber som liv og død, hvorved værket giver anledning til en refleksion over almenmenneskelige erfaringer, hvilket, vi mener, giver Dødens selvbiografi, og litterære værker i det hele taget, et særligt potentiale til at mindske afstande mellem mennesker i en global verden.  
 
Specialet er skrevet af Annemette Øhlenschlæger Poulsen og Sigrid Storm Nielsen ved Dansk på Roskilde Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 
Red Barnets nye CTRL-initiativ – kan kommunikation nedbryde et tabu? –  Et speciale om kommunikationens muligheder og udfordringer i relation til emnet om unges begyndende seksuelle tanker om børn
 
Specialet er et unikt studie af Red Barnets nye initiativ ’CTRL’ fra december 2021 bestående af et website og dertilhørende kampagne på de sociale medier Facebook, Instagram og Snapchat. CTRL er udviklet med det formål at give rådgivning til teenagere i alderen 12-18 år, der har seksuelle tanker om mindreårige. På denne måde ønsker Red Barnet at sikre, at de unge får den rette hjælp allerede i en tidlig alder, da det kan medvirke til at forebygge seksuelle overgreb på børn.
 
Formålet med specialet er derfor at analysere, hvordan kompleksiteten i emnet pædofili har været med til at udforme kommunikationen i Red Barnets CTRL-initiativ for derefter at kunne diskutere, hvordan Red Barnet kan forbedre og videreudvikle initiativet således, at målgruppen får det bedst mulige udgangspunkt for at søge hjælp. Da emnet er et yderst komplekst emne, grundet den samfundsmæssige diskurs om pædofili, søger specialet først at tydeliggøre dette tabu gennem en kritisk diskursanalyse af udvalgte artikler om pædofili i de seneste fem år.
 
Efterfølgende består specialet af en tredelt analyse med fokus på den skrevne og visuelle kommunikation, kampagnens strategiske mediemix samt modtagerperspektivet fra Virtuous Pedophiles. Analysen inddrager teorier som Stuart Halls kodnings-afkodningsteori, Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, Lisbeth Thorlacius perspektiv på visuel kommunikation samt Ib. T. Gulbrandsen og Sine N. Justs teoretiske rammeværktøj fra ’Strategizing Communication’.
 
På baggrund af analysen diskuterer vi muligheder og udfordringer i en potentiel videreudvikling af websitet og kampagnen med det formål at præsentere specialets fund for Red Barnet. Grundet det komplekse emne, så vi endvidere en nødvendighed i at diskutere de interne muligheder og udfordringer med henblik på specialets teoretiske perspektiver og metodiske grundlag. Her diskuterer vi bl.a. problematikken i, at teorier inden for kommunikation primært beskæftiger sig med kommercielle eller mindre komplekse emner og derfor ikke kan tage højde for særligt sårbare emner.
 
Yderligere diskuterer vi specialets metodiske grundlag, idet vi har været underlagt en stor udfordring i rekruttering af informanter til modtagerperspektivet grundet det tabuiserede emne. Af denne grund har vi været nødsaget til at sænke barrieren for, hvor kritiske vi har været i forbindelse med rekruttering af informanterne. Det har vi gjort, da vi ud fra et kommunikativt og samfundsmæssigt aspekt vil argumentere for, at det er en større styrke at inddrage et modtagerperspektiv på CTRL, end det er at følge normerne inden for den metodiske verden.
 
Specialet konkluderer, at kompleksiteten i emnet pædofili i høj grad har influeret den sproglige og visuelle kommunikation i CTRL. Med afsæt i modtagerperspektivet konkluderer specialet yderligere behovet for at nedbryde tabuet om pædofili og foreslår derfor, at Red Barnet udbreder budskabet om CTRL mere bredt til samfundet med det formål at oplyse og aftabuisere; fx gennem en informationskampagne.
 
Efter endt aflevering præsenterede vi specialets fund for udviklerne af CTRL-initiativet i Red Barnet med henblik på forslag til rettelser på websitet og videreudviklingen af kampagnen. I oplægget for Red Barnet klargjorde vi bl.a. tvetydigheden i, at pædofili på websitet blev præsenteret som en seksualitet samtidig med, at flere fagpersoner i interviewene klargjorde, at man skulle være meget påpasselig med at skabe sammenhæng mellem pædofili og LGBT-miljøet. Dette resulterede i, at definitionen af pædofili blev revurderet, og at alle vendinger om ’pædofili seksualitet’ blev omskrevet til ’mennesker med seksuelle tanker om børn’.
 
Yderligere blev brevet på siden ’Er der et blev, jeg kan give til mine forældre?’ omskrevet på baggrund af de inputs, vi videreformidlede til Red Barnet fra Virtuous Pedophiles. I oplægget klargjorde vi netop, hvordan brevet ikke var skrevet med nok forståelse for, hvor vanskeligt det var at fortælle en forælder. Derudover pointerede vi, at Red Barnet ikke kunne antage, at alle unge havde forældre, som de kunne gå til, hvorfor brevet blev omskrevet til ’Er der et brev, jeg kan give til mine forældre eller en voksen?’.
 
Oplæg for Red Barnet
Med henblik på Red Barnets videre arbejde med kampagnen kom vi med inputs om, at aftabuisering var det vigtigste for informanterne fra Virtuous Pedophiles. Derfor foreslog vi bredere kommunikation om initiativet, hvor målgruppen ikke blot var de unge i alderen 12-18, men også en større gruppe af samfundet. Kampagnen kunne bl.a. udbredes på sociale medier eller Tv-programmer – fx med Red Barnets generelsektrær, Johanne Schmidt-Nielsen, som talsperson. Både Red Barnet selv og Johanne Schmidt-Nielsen har efterfølgende kommunikeret om CTRL-initiativet på sociale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn samt i DR’s ’Aftenshowet’. Kampagnens budskab har dermed fået en bredere synlighed, der skal afhjælpe stigmatisering og skabe et mere nuanceret billede af personer med seksuelle tanker om børn.
 
Månederne efter specialet
Efter endt speciale har det stået klart, at emnet ’pædofili’ kun er blevet mere aktuelt. I takt med Red Barnets videre kommunikation om CTRL er nye dokumentarer, kampagner og artikler dukket op, der alle er med til at sætte fokus på aftabuisering af pædofili. Dette er bl.a. kommunikationsprodukter med afsendere som DR, Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, hvor formålet er at informere, rådgive og aftabuisere. Som konkluderet i specialet kan dette netop give unge med seksuelle tanker om børn et bedre udgangspunkt for at søge hjælp og behandling, hvilket på sigt skal være med til at mindske risikoen for overgreb. Nedenfor kan der ses nogle af de aktuelle og relevante kommunikationsprodukter om pædofili, der er opstået efter specialets afslutning den 29. juni 2022.
 
 
 
 
 
 
 
Specialet er skrevet af Gertrud Scheutz og Rikke Sofie Storgaard ved Strategisk kommunikation og Digitale medier ved Roskilde Universitet og blev bedømt til karakteren 12. 
 
Dette speciale omfatter webtilgængelighedslovkravet, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og ministerrådet i 2016 og er rettet til medlemsstaterne af EU. Lovkravet handler om at gøre netsteder tilgængelige for alle brugere, så brugere med handikap og funktionsnedsættelse kan anvende de digitale offentlige tilbud. Målet er at fremme digital inklusion, men flere offentlige organer i både Danmark og Østrig er på kanten med lovkravet og overholder ikke tilgængelighedskravene fra WCAG 2.1 standarden (Web Content Accessibility Guideline).
 
I efteråret af 2021 findes der flere eksempler på, at offentlige organer i både Østrig og Danmark ikke eller kun delvis har implementeret webtilgængelighed på deres websites. For ældre websites offentliggjort efter d. 23. september 2018, har offentlige organer skulle efterkomme dette lovkrav samt tilgængelighedskravene fra den 23. september 2020. En måling udført af Digitaliseringsstyrelsen i første halvdel af 2021 med titlen ”Ny måling afslører: Kun hver femte offentlige hjemmeside har styr på webtilgængeligheden”, at en lang række offentlige websites i Danmark vurderes til at ikke overholde kravene om webtilgængelighed.
 
Det ses også i Version2, at ”Myndigheder dumper på webtilgængelighed”. Samme problemstilling ses i Østrig, hvilket fremgår i en artikel fra ORF, 2021: ”Viele Websites noch immer nicht barrierefrei”. Dette er problematisk, da borgere med handikap eller funktionsnedsættelse udgør en stor gruppe af befolkningen. I Østrig vedrører det 1,3 millioner mennesker, mens i Danmark vedrører det 31 procent af den danske befolkning i aldersgruppen 16-64 år.
 
Problemfeltet har som anvist relevans over for en stor befolkningsgruppe, og dette speciale har derfor til formål at undersøge dette problemfelt ved at finde årsager bag danske og østrigske offentlige organers manglende eller kun delvise implementering af webtilgængelighed. Undersøgelsen tager afsæt i fænomenologien og kognitiv konstruktivisme, da disse videnskabelige rammer bringer modtagerperspektivet ind. Dermed kommer de adspurgte offentlige organers perspektiv gennem kvalitative interviews i fokus for undersøgelsen. Målet er at få ny indsigt.
 
Specialet undersøger også hypotesen om, at uforståeligheden af WCAG 2.1 standarden bidrager til, at offentlige organer ikke eller kun delvis implementerer webtilgængelighed. Der foretages ikke en traditionel tekstanalyse, men receptionsteoretisk forståelighedsanalyse, dvs. at tilgængelighedskravene i WCAG 2.1 standarden analyseres ud fra et modtagerperspektiv, hvor tekstens muligheder for forståelse for tekstmodtager undersøges. Undersøgelsen viser, at et samspil af fænomenerne fagkommunikation, ekspert-lægmand-kommunikation, asymmetriske forhold i viden, svær forståelig WCAG 2.1 standard, omfanget af opgaven, økonomiske ressourcer og manglende fordele kan forklare, hvorfor offentlige organer i henholdsvis Danmark og Østrig ikke eller kun delvis har implementeret webtilgængelighed.
 
På baggrund af disse nye indsigter udfoldede sig et kritisk blik på WCAG 2.1 standardens tekniske fagkommunikative karakter, da den er en medvirkende faktor til uforståeligheden af tilgængelighedskravene og dermed også til offentlige organers manglende eller delvise implementering af webtilgængelighed. Ironisk set viste undersøgelsen, at de adspurgte offentlige organer efterspurgte et webtilgængeligt hjælpeværktøj til at forklare webtilgængelighed. Det dannede grundlag for en diskussion af, i hvilket omfang den manglende tekstforståelsesforskning skal integreres i tekniske fagtekster, og jeg opfordrer derfor andre til at fortsætte denne diskussion. Det er nemlig igennem forståelig kommunikation og dermed symmetrisk kommunikation, at vi bedst kan møde hinanden og gøre en forskel. 
 
Specialet er skrevet af Michelle Irene Pedersen ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 
Portrætter er aldeles godt læst (Nielsen, 2013), men vækker dog sjældent stor opsigt. De fungerer i stedet som et slags åndehul, der giver læserne mulighed for at dykke ned i et menneskes liv og for en kort stund ikke forholde sig til den øvrige nyhedsdagsorden, der i 2022 handler mest om krig, energikrise, klimaforandringer og høje renter. Men det kan altså ske, at et portræt kan vække furore.
 
Det skete eksempelvis, da Politiken den 21. marts 2022 bragte et fødselsdagsportræt om sanger Pernille Rosendahl (Jensen, 2022), der blandt andre af sangerens søster Christina Rosendahl blev kritiseret for at være både “nedladende og sexistisk”, fordi det i høj grad handlede om sangerens udseende og ekskærester, og ifølge søsteren reproducerede en gammel vane, hvor kvinder beskrives ud fra et fokus på deres køn fremfor deres kompetencer.
 
Redaktører og journalister i mediedanmark blev af Fagbladet Journalisten bedt om at forholde sig til, hvad artiklen er et udtryk for, og hvad vi kan lære af den. Ifølge kulturjournalist på Berlingske Jakob Steen Olsen er portrættet et tegn på usynlige strukturer, man som journalist kan komme til reproducere:  ”Vi kan lære, at vi alle sammen uforvarende har blinde vinkler og fordomme, der kan spille os et puds, uden at vi lægger mærke til det. Og at det er umagen værd at holde lidt øje med det (Olsen i Bruun-Hansen og Goos, 2022).
 
Isabella Alonso de Vera Hindkjær, chefredaktør på Femina, mener, at portrættet er et udtryk for ulighed mellem kønnene: ”Sagen viser med al tydelighed, at vi i vores branche har brug for en samtale om, hvordan både journalister og medierne kollektivt gør en større indsats for at modarbejde det stærke kulturelle bias, der findes i hele samfundet, når vi for eksempel portrætterer kvinder (…) (Alonso de Vera Hindkjær i Bruun-Hansen og Goos, 2022).
 
Men hvordan tager disse blinde vinkler, fordomme og den kulturelle bias sig ud? Det kalder i første omgang på en undersøgelse af kønsfordelingen i portrætjournalistikken. Forholder det sig på samme måde som i nyhedsjournalistikken, hvor mænd udgør to ud af tre kilder? (Jørndrup, 2021: 11).
 
Når den overordnede fordeling er slået fast, kan man mere dybdegående se på, hvordan de blinde vinkler, fordomme og den kulturelle bias manifesterer sig. Og her mener den norske sprogforsker Helene Uri, at man må undersøge sproget. Hun skriver: ”Opfattelser af køn ligger nedfældet i sproget. Nogen af dem rager op, så de er synlige for alle, andre må udpeges før vi egentlig får øje på dem, og nogen må vi et spadestik dybere for at få afdækket” (Uri, 2019: 264).
 
Vi er interesserede i at undersøge, hvordan køn konstrueres i portrætter i danske medier. Vi vil både se overordnet på kønsfordelingen, og vi vil undersøge tekster i dybden for at finde ud af, hvilke opfattelser af køn der ligger i sproget, herunder hvilke stereotyper journalister forfalder til, når de beskriver mennesker, og om der er klare feminine og maskuline normer på spil i portrætjournalistikken. Dette er undersøgt i mere eller mindre grad i blandt andet norske, svenske og finske sammenhænge, men ikke i en dansk kontekst.
 
Det mener vi, der skal laves om på. For når et portræt som det af Pernille Rosendahl kan pikere i en sådan grad, som vi så det i foråret, og flere i den sammenhæng mener, at mediernes omgang med køn er problematisk, synes vi, der er brug for en aktuel og dybdegående undersøgelse af køn i portrætjournalistikken.
 
Specialet er skrevet af Frederikke Engberg Larsen og Ida Kragh Pedersen ved Journalistik ved Roskilde Universitetog og blev bedømt til karakteren 12.
 
Denne specialeafhandling undersøger, hvordan tidsmiljøet er blandt vidensarbejdere i OPA i det hybride arbejds- og hverdagsliv i post-corona, samt hvordan den enkelte vidensarbejder skaber balance mellem præstation og egen mentale trivsel. 
 
Interessen for at undersøge denne problemstilling skyldes, at flere teoretiker på baggrund af tidligere forskning påpeger, at tiden er accelereret i nutidens samfund samt at effektivisering og performance i arbejdslivet bliver sat før det enkelte menneskes trivsel. Mere specifikt tydeliggøres det, at målgruppen vidensarbejdere særligt ønsker frihed og autonomi i deres arbejde, men at arbejdsforhold såsom fx uforudsigelighed, påvirker deres mentale trivsel negativt, hvorfor vi fandt det relevant at undersøge denne gruppe nærmere.
 
I eksisterende forskning tydeliggøres det dog også, at der er sket en ændring af arbejdsmiljøet i mange organisationer, hvor der er kommet øget fokus på at reducere bureaukrati, forbedre mentalt velvære og at få skabt en mere human tilgang til arbejdet. 
Ud fra eksisterende forskning beskrives det som, at stress er blevet stigende i takt med fokuseringen på ydre vækst og effektivitet i samfundet, hvor bæredygtighed samt fremkomsten af bæredygtighed fremstår som modpol til det og som en tilgang til at forebygge stress. Spændingsfeltet mellem vækstkulturen og fremkomsten af bæredygtighed udgør derfor rammen for forskningsinteressen i specialet. 
 
Undersøgelsen skæres ift. postcorona som overgangsperiode, da coronapandemien har medført ændringer i samfundet, der har fået flere mennesker og organisationer til at gentænke deres måde at arbejde på, hvor flere virksomheder blandt andet har implementeret flere dage med hjemmearbejde. Derfor fandt vi det relevant at undersøge, hvordan tidstidsmiljøet er i post-corona, samt hvordan vidensarbejdere herunder skaber et være- og bæredygtigt arbejds- og hverdagsliv i balance. 
 
Til at besvare problemstillingen er specialet empirisk funderet i en casesamarbejde, hvor organisationen er anonymiseret og derfor bliver omtalt som OPA. Empirien består af ét semistruktureret ekspertinterview samt 9 interviews med vidensmedarbejdere i OPA.  
 
Specialet er rammesat af Berger og Luckmanns vidensociologiske socialkonstruktivisme, hvorunder de udvalgte teorier er tilpasset til dette afsæt. Det teoretiske afsæt består af kritisk teori om acceleration/deceleration af den tyske sociolog Hartmut Rosa og det tredelte arbejdsbegreb af filosoffen Hannah Arendt. Endvidere er der anvendt teori om bæredygtige rytmer af seniorforsker Helle Holt og professor Helge Hvid og teori om tidsforståelse af socialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Yderligere benyttes teori om den disciplinære magt af den franske filosof og idéhistoriker Michael Foucault. 
 
Ud fra de valgte teorier er der udarbejdet en ny teoretisk model specifikt tilpasset vidensarbejderens tidsmiljø, der anvendes i analysen. 
 
Ændringer i tidsmiljøet i hverdagslivet
Ifølge Hartmut Rosa lever vi i et accelerationssamfund, hvor individet konstant forsøger at løbe stærkere end i går. I specialet argumenteres der dog for, at det hybride arbejds- og hverdagsliv i post-corona i nogle henseender har sænket hastigheden og medført en bedre tidsstyring, hvor vidensarbejderne eksempelvis ikke behøver at stresse over at skulle ud ad døren for at kunne præstere, hvilket vi kan konkludere er med til at skabe balance mellem præstation og deres egen mentale trivsel. 
 
Det belyses også, at nogle af vidensarbejderne i post-corona har fået nye prioriteringer, hvor tid med familien samt større krav til fleksibilitet er blevet centralt. Hertil argumenteres det også for at arbejde i hjemmet har skabt et mulighedsrum for at foretage motion i arbejdstiden, hvilket kan argumenteres for at have skabt en bedre balance mellem vidensarbejdernes præstation og egen mentale trivsel. Vidensarbejderne konkluderes derfor at føle sig mere effektive og frie i deres job i forhold til at kunne lytte til kroppens signaler og impulser, hvilket giver dem mere plads til væren. 
 
Ændringer i relationerne mellem kollegaer i hybridarbejdet
I analysen udledes det også, at vidensarbejdernes work mode stortrives i det hybride arbejds- og hverdagsliv. Dette vil sige, at vidensarbejderne er gode til at få noget for hånden og arbejde i et hurtigt og effektivt tempo hjemmefra, hvilket kan argumenteres at passe til deres arbejdskultur, hvor der fortsat er et stort fokus på at skulle levere. 
 
Selvom muligheden for at arbejde på tværs af tid og rum har været en fordel i mange henseender, så konkluderes det, at den manglende spontane og sociale del af arbejdet mellem medarbejderne er en udfordring. I det hybride arbejde kan der derfor argumenteres at være et paradoks i, at der i højere grad er deceleration i hjemmearbejdet, hvorimod hastigheden accelererer i dagene på den fysiske arbejdsplads. I specialet kan det derfor også konkluderes, at de kollegiale relationer i arbejdet i højere grad kræver action mode, hvilket er et ”mode”, hvor der er fri tanke og dannelse af værdier. Medarbejderne skal derfor kunne indstille sig på et temposkift, således at arbejdet på distancen ikke bliver for individuelt og selvstændigt samt bliver præget af den manglende action mode, da det kan argumenteres at præge både opgaveløsningen samt motivationen blandt medarbejderne. 
 
Ændringer i autonomien i arbejds- og hverdagslivet
Det argumenteres også for, at der i magtforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver i post-corona stadig er en række uformelle og formelle grænser for, hvad arbejdsgivere kan forlange, hvilket vi kan konkludere også kan have en betydning for, at vidensarbejderne ikke går imod normerne om eksempelvis at forlange større frihed. Derudover udledes det også i analysen, at vidensarbejdernes frihed kan blive udfordret af deres afhængig af andre i opgaveløsningen, hvilket kan skabe et dilemma i relation til balancen i vidensarbejders tidsmiljø. Hertil belyses det også, hvordan vidensarbejderne eksempelvis kan disciplinere hinanden til prioritere bankens behov før eksempelvis vidensarbejdernes egne rytmer for hvile. 
 
Generelt fremhæves der i specialet at være en række vidensarbejdere, som stadig er udfordret i forhold til deres autonomi i opgaveløsningen, idet flere er bundet op på møder, der ligger kant-til- kant, stramme deadlines og store mængder af uforudsigelige arbejdsopgaver. Yderligere kan tidsmiljøet på tværs af landegrænser også skabe udfordringer i forhold til potentielle mulighedsrum for plads til væren og i forhold til at løsrive sig fra normerne om et accelereret tidsmiljø. 
 
I specialet belyses det også, at der stadig er normer om, hvad arbejdslivet kan rumme i forhold til at føle sig anerkendt som en god medarbejder, hvilket kan konkluderes at være en barriere i forhold til at give slip og lade opgaverne være for en stund for derigennem at få mere væren. 
 
Centralt for vidensarbejdere belyses det, at de er drevet af et stort engagement og dedikation, hvilket kan udfordre deres tidsmiljø i forhold til, at arbejdet bliver mere grænseløst og dermed gør det sværere for dem at løsrive sig fra arbejdet i deres fritid. Den flydende grænse mellem arbejde og hverdag forstår vi derfor kræver nogle bevidste valg og nye internaliseringer, som adskiller hverdag og arbejde, således grænseløsheden ikke får en negativ indflydelse på deres tidsmiljø, hvor arbejdslivet vinder over hverdagslivet. 
 
Afslutningsvis kan det konkluderes, at OPA stadig befinder sig i en overgangsfase, hvor de derfor stadig er ved at finde deres fodfæste og samtidig også er præget af fagbevægelsens tilgang til arbejdsforholdene. Derfor er vidensarbejderne i nogle aspekter ved at bryde med de tidligere gældende tidsnormer, men er også stadig delvist begrænset af tidligere normer og rutiner fra den fysiske arbejdsplads. 
 
Specialet er skrevet af Rikke Ljungkvist Knøss og Lærke Kopp Hansen ved Aalborg Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 

Gennem undersøgelse af tidligere forskning på området om klima er der tegnet et billede af, at kommunikation omkring klimaforandringer og greenwashing ofte hænger sammen. Det har givet en indikation om, hvordan greenwashing kan undgås. Derudover har tidligere forskning om klima også peget på, at madspild er en stor bidragsyder til udledning af drivhusgasser over hele verden. Forskningsoversigten, som er blevet udarbejdet ud fra specialets litteraturoversigt, har desuden givet en indikation om, at flere tror på, at teknologi kan være med til at minimere udledningen af drivhusgasser. Dette har også vist sig at være gældende for undersøgelsen, der er blevet udarbejdet i specialet. Trods stor tilslutning for kampen mod klimaforandringer, er der en tøven, når det kommer til en finansiel opbakning.

I dette speciale er der udarbejdet en gennemgående kritisk diskursanalyse. Analysen er inddelt i tre niveauer: lingvistisk analyse, diskurs i praksis og det sociokulturelle perspektiv. Det første niveau, den lingvistiske analyse, giver en idé om, hvordan den nuværende regering (2022), samt de to foregående regeringer har kommunikeret om den grønne omstilling. Taler fra de tre danske statsministre Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er blevet analyseret. Her bides der mærke i, at de alle tre beskriver Danmark som værende et grønt foregangsland. I det andet niveau af den kritiske diskursanalyse er danskernes forståelse af den grønne omstilling blevet undersøgt. Danskernes forståelse er blevet undersøgt gennem et online spørgeskema, som havde 144 respondenter. Spørgeskemaet blev distribueret på de sociale medier. Der var flest respondenter i alderen 18-29 år.

Det sidste niveau i den kritiske diskursanalyse er det sociokulturelle perspektiv, som giver et samlet billede af Danmarks præstation i forhold til grønne initiativer. I dette niveau er sekundære kilder blevet undersøgt og sammenlignet med resultaterne fra det første og andet niveau af analysen for at komme frem til, hvad den danske regering egentlig har præsteret.

Undersøgelsen tegner et billede af, at der er en særlig måde, hvorpå danske politikere kommunikerer til de danske forbrugere omkring grønne initiativer. Ydermere er der også emner, de danske statsministre vælger ikke at kommunikere om. Alle tre statsministre har det tilfælles, at de beskriver Danmark som et grønt foregangsland. De mener alle, at danskerne bør være stolte af landet og opfordrer andre lande at se op til Danmark. Desuden har de tre statsministre alle nævnt, at det er essentielt at alle lande bidrager til kampen mod klimaforandringer. Dog konkluderes det i specialet, at Danmark ikke er forrest i kampen mod klimaforandring. Dernæst bliver der også nævnt forskellige løsningsforslag i forbindelse med klimakrisen. Dette inkluderer blandt andet til troen til, at Danmark er et innovativt land, og at nye teknologier kan være redningen på de truende klimaforandringer. Det nævnes desuden, at der er en bred tilslutning til de grønne initiativer på tværs af de politiske fløje, samt en tilslutning til den grønne omstilling fra de danske borgere. I specialet er det blevet klargjort, hvordan danskeres forståelse af de danske politikere er, samt hvordan deres forståelse af den grønne omstilling er.

Der er en tendens til, at danskerne udadtil synes, at Danmark fremstår som et grønt foregangsland. Dog mener mange af respondenterne, at dette omdømme er opstået primært på grund af Danmarks produktion af de miljøvenlige vindmøller. Derudover mener flere af undersøgelsens respondenter, at både de og den danske regering kunne gøre mere i forhold til den bæredygtige udvikling. I undersøgelsen blev respondenterne blandt andet spurgt, om de var villige til at betale mere for produkter, som var grønne. Her var svarene spredt, og der var ikke enighed blandt respondenterne.

Specialet reflekterer over brugen af kommunikations- og videnskabsteori. Socialkonstruktivismen er den bærende isme i specialet, da socialkonstruktivismen tror på, at mennesker er farvet af deres kultur, ophav og oplevelser. Socialkonstruktivismen anerkender naturfænomener som de er, men arbejder på at dekonstruere den humanistiske og samfundsvidenskabelige verden. Kigger man på teorien, kritisk diskursanalyse, som er brugt i dette speciale, er elementer af en poststrukturalistisk tankegang. Sammenligner man socialkonstruktivismen og poststrukturalismen har de det tilfælles, at de begge tror på en anti-realistisk tankegang.

Slutteligt kan det konkluderes, at forbrugere har en tendens til at blive forvirret af for meget information. Derfor er det vigtigt, at den danske regering grundigt overvejer, hvordan der bliver kommunikeret ud til de danske forbrugere. Desuden vil en øget gennemsigtighed af deres kommunikation, præstationer og nye grønne initiativer minimere chancen for at fremstå som såkaldte greenwashers. Dette vil ydermere være med til at øge tilslutningen til den grønne omstilling. Det, der især bides mærke i fra resultaterne af analysen er, at ingen af de tre statsministre bliver anset for at være grønne eller have udført særligt gavnligt arbejde for klimaet.

Specialet er skrevet af Isabelle Baisner og Marie Andersen ved Strategisk kommunikation ved SDU og blev bedømt til karakteren 12.
 
 
 
Det dysfunktionelle asylsystem og den humanistiske løsning – En analyse af regeringens kommunikation vedr. deres planer om at oprette et dansk asylcenter uden for EU og af den offentlige debat herom
 
Specialet undersøger, hvad der karakteriserer den tidligere regerings framing af flygtninge og asylsystemet med udgangspunkt i deres forslag om at oprette et asylcenter i et tredjeland, hvor asylansøgere, der kommer til Danmark, vil blive sendt til og få behandlet deres ansøgning. Dette sker gennem en analyse af publikationen ”Udfordringer i asylsystemet – og regeringens forslag til et mere retfærdigt og humant system”, hvori der bliver redegjort for forslaget, samt ti udvalgte Facebookopslag, der omhandler forslaget eller regeringens flygtninge- og udlændingepolitik, skrevet af den daværende udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund. De teorier og metoder, der sætter rammen for analysen, er ’The Narrative Policy Framework’ af McBeth et al., ’What’s the ’problem’ respresented to be?’ af Carol Bacchi og Baldwin Van Gorps forskning vedrørende de mest almindelige frames af asylansøgere. Ydermere bliver det undersøgt, hvorledes denne framing påvirker den offentlige debat om forslaget.
 
Denne analyse tager udgangspunkt i kommentarsporene til de ti udvalgte Facebookopslag og trækker på repræsentationsteori fra Stuart Hall og Jen Webb samt Sara Ahmeds teori om hvilken rolle følelser spiller i retorikken omkring flygtninge.
 
Det konkluderes, at den daværende regering konstruerer et narrativ, hvor deres forslag frames som indbegrebet af humanisme, hovedsageligt igennem en fremstilling af det nuværende asylsystem som det stik modsatte. Noget af det mest centrale i denne framing er en kvantitativ forståelse af humanisme, dvs. at graden af humanisme gøres op i, hvor mange flygtninge man vil kunne hjælpe i nærområdet. Et gennemgående element i regeringens narrativ er, at der laves en skelnen mellem ’reelle’ og ’falske’ flygtninge.
 
De flygtninge, der dør på vej til Europa eller slet ikke forlader nærområderne, fremstilles som de ’reelle’ flygtninge, dvs. dem der har mest brug for og fortjener vores hjælp. Dem, der kommer til Danmark, fremstilles derimod som de ’falske’ flygtninge, der egentlig slet ikke har brug for vores hjælp, idet de har haft økonomien til at betale menneskesmuglere for at komme hertil. Herigennem får regeringen skabt et narrativ om, at det er de forkerte, vi hjælper i dag.
 
I forlængelse heraf konkluderes det, at regeringens framing bliver rammesættende for den offentlige debat, da framingen påvirker argumentationen i kommentarsporene. De kommentarer, der støtter op om forslaget, bruger mange af de samme argumenter, som i regeringens kommunikation, og særligt konstruktionen af de ’falske’ flygtninge og den kvantitative forståelse af humanisme går igen i kommentarerne. De kommentarer, der er imod forslaget, udfordrer til en vis grad regeringens framing, men også her er kommentarerne karakteriseret ved i høj grad at fokusere på de samme emner, som regeringen belyser. Regeringens framing påvirker dermed ikke kun, hvordan der bliver debatteret, men også hvad der bliver debatteret. På den baggrund konkluderes det, at regeringen overordnet set lykkes med at frame forslaget som humanisme overfor befolkningen, der i vid udstrækning godtager og viderefører narrativet.
 
Specialet er skrevet af Sofie Karoline Fodeh Taarnberg ved Kommunikation ved Roskilde Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 
Specialet er baseret på et samarbejde med Miljøpunkt Indre By og Christianshavn, som er en miljøorganisation, der arbejder for et mere bæredygtigt København. Dette fører til følgende problemformulering: Hvilke fortællinger har borgerne i Indre By og på Christianshavn i relation til forbrug og genbrug? Kan denne viden bidrage til en optimering af Miljøpunkts kommunikation?
 
Vores videnskabsteoretiske fundament er den fænomenologiske tilgang, som giver os mulighed for at beskrive mønstre og variationer detaljeret, hvor sammenhængen mellem handlinger, fortolkning og erfaring mellem aktører er essentiel. Vores empiri består af to fokusgrupper, der suppleres af et kvalitativt interview og et observationsstudie. I analysen anvender vi teori til først at adskille fortællinger fra andre typer udtalelser. Derefter anvender vi andre teorier til at finde narrativernes strukturer og derigennem til at bistå os i at kondensere mening.
 
Vi ser fortællinger som meningsskabende, hvor specifik teori er særdeles velegnet til at finde frem til denne mening. Analysen giver os otte temaer: Økonomi, Brug-og-smid-væk-kultur, Reparation, Omtanke og upcycling, Fællesskab og relationer, Trends og normer, Genstandenes historik, Tilfredshed ved genbrug, Barrierer for at genbruge. Med specialets teoretiske grundlag konkluderer vi, at fortællinger kan bruges til at påvirke borgernes adfærd i forhold til bæredygtighed, hvilket er med til at underbygge potentialet for, at disse fortællinger kan være med til at motivere borgerne i Indre By og Christianshavn til at genbruge. Vi ser, at resultaterne fra specialet og narrativerne kan hjælpe med at optimere Miljøpunkt Indre by og Christianshavns kommunikation. Dette kræver dog test af kommunikationen baseret på vores anbefalinger for i praksis at vide, hvordan det har en effekt på målgruppen.
 
Specialet er skrevet af Amalie Byberg, Rico Al Burchardt og Sif Munch Svejgaard ved Kommunikation på Roskilde Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 
 

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.