Tænke-højt-testen forklaret for dummies

Heldigvis kommer der mere og mere fokus på brugervenlighed. En af de mest brugte metoder i forbedringen af hjemmesider, så de matcher brugernes ønsker er tænke-højt-testen. Artiklen forklarer fænomenet og identificerer fordele og ulemper ved testen.


Bestil bogen på samfundslitteratur


"Brugervenlighed på internettet" af Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk er udgivet på forlaget Samfundslitteratur.

Tænke-højt-test
Målet med denne testform er at forstå, hvordan brugerne umiddelbart opfatter hjemmesiden. Ved at anvende tænke-højt-test kan man få et overblik over hvilke funktionaliteter, der volder de største vanskeligheder for brugerne, og hvilke der kan benyttes uden problemer. Man kan også afdække, hvordan brugerne planlægger forskellige aktiviteter, opfatter ikoner og menupunkter. Ligesom man kan finde ud af hvordan brugerne reagerer, når de ikke kan bruge bestemte dele af hjemmesidens funktionaliteter.

En tænke-højt-test består i, at brugerne enkelvist udtaler deres tanker, mens de alene bevæger sig rundt på hjemmesiden. Dette kan give en forklaring på de aktiviteter, som brugerne er i gang med, fortalt i deres eget sprog. Udsagnene skrives ned eller optages på video eller bånd under testen og danner grundlag for bedømmelsen af hjemmesidens brugervenlighed. Det vil virke uvant for brugerne at tænke højt, og man bør forsøge at skabe en afslappet atmosfære og begynde med de dele af hjemmesiden, der er lette at benytte. Det anbefales at testen varer mellem 45 og 90 minutter.

Selve testen kan være formet som en række opgaver, brugerne skal forsøge at løse, mens de fortløbende fortæller om deres overvejelser. Fordelen ved at stille opgaver er muligheden for at afsløre mangler i designet, hvis brugerne enten finder det svært at løse opgaverne eller i værste fald slet ikke er i stand til det. Ulempen kan være, at brugerne føler de er til eksamen og derfor forsøger at løse opgaverne hurtigt og glemmer at tænke højt.

Testen kan også foretages som en mere fri øvelse, hvor brugerne bevæger sig rundt på hjemmesiden. Ved at lade brugerne udforske hjemmesiden, kan man få en række informationer om, hvorfor de finder nogle dele af hjemmesiden umiddelbart interessante, hvor andre områder ignoreres. Her skal man være opmærksom på, at nogle brugere vil undgå tidskrævende områder eller holde op med at tænke højt og i stedet vurdere siden generelt.

For at foretage en tænke-højt-test er det nødvendigt, at brugerne kan interagere med hjemmesiden, og metoden egner dermed ikke til de helt tidlige faser af arbejdet med designet. Her bør man i stedet vælge metoder som fokusgrupper og spørgeskemaer. Minimumskriteriet for at gennemføre en vellykket tænke-højt-test er derfor en tidlig prototype, men da man kan vælge at koncentrere sig om udvalgte dele af hjemmesiden, kan testen foretages i alle senere faser af udviklingen.

Forberedelse, gennemførelse og afrapportering
En del af forberedelsen til en tænke-højt-test består i at lære brugerne at tænke højt. Eftersom hele testen afhænger af deres evne til at formidle sine tanker, er en klar forståelse af testformen en forudsætning. En række indledende instruktioner er nødvendige, ligesom et par øvelser som opvarmning kan være en god ide. Instruktion kunne være noget i denne stil:

”I denne test vil jeg bede dig om at tænke højt, mens du bruger hjemmesiden. Det gælder både dine handlinger, dine grunde til at gøre som du gør, og hvad du synes om den måde funktionerne er opbygget på. Du skal tænke på situationen, som om du sad alene hjemme hos dig selv og talte til dig selv. Hvis du glemmer at tænke højt eller er stille i længere tid, vil jeg spørge til dine tanker i forbindelse med brugen af siden. Har du forstået testens metode?”

For bedre at illustrere metoden kan testlederen vælge selv at give et eksempel. Det behøver ikke at være i forbindelse med hjemmesiden, men kunne være indstilling af højden på en skrivebordsstol eller udskiftning af papir i en printer. I eksemplet med udskiftningen af papir kunne det lyde i retning af: ”Jeg leder efter papirskuffen. Den er ikke nederst på printeren. Det virker underligt. Jeg finder papirskuffen midt på forsiden af printeren. Jeg opdager, der er flere og bliver i tvivl om, hvilken jeg skal vælge. Jeg opdager der står skuffe 2 er tom i et lille display. Det kan jeg godt lide etc.” Bagefter bliver brugerne stillet en lignende opgave og skal forsøge at kopiere stilen. Igen gælder det om at understrege, at de skal fortælle om deres handlinger, forventninger og bedømmelse.

I en tænke-højt-test spiller testlederen en stor rolle. For de fleste brugere vil det virke underligt og uvant at sige sine tanker højt, og det vil være nødvendigt for testlederen at hjælpe brugerne på vej ved hele tiden at stille opklarende spørgsmål. Det kan dreje sig om generelle spørgsmål i stil med ”Hvad tænker du nu?” eller specifikke spørgsmål af typen ”Hvorfor valgte du netop den menu?” Her skal testlederen finde det rette forhold mellem at spørge og afvente. På den ene side kan brugerne føle sig ledt i en bestemt retning af spørgsmålene, på den anden side er hele betingelsen for testen, at de siger deres tanker højt. I den forbindelse kan det være fristende at forsøge at udvælge brugere som er vant til at formulere sig. Dette er ikke nødvendigvis et problem, hvis disse brugere er repræsentative for hjemmesiden målgruppe.

En tænke-højt-test giver et meget ucensureret resultat, fordi brugerne fortæller deres tanker mens de opstår, og nogle udtalelser eller kommentarer kan virke ugennemtænkte, dårligt formulerede eller unødigt hårde. Det er testlederens opgave at gennemskue og formidle, hvad brugerne mente og ikke kun hvad de sagde. Samtidig vil der hele tiden være en risiko for, at testlederen tolker for meget på brugernes udsagn, eller at fokus bliver lagt på problemer, testlederen er enig i, mens andre bliver forbigået. Som testleder skal man forsøge at finde en form, hvor resultaterne bliver udfoldet og formidlet bedst muligt uden at være farvet af ens egne personlige præferencer. Dette gælder selvfølgelig for alle afrapporteringer, men ved metoder som tænke-højt-test er det ekstra svært.

Fordele og ulemper
+ Verbaliseringen af brugernes tanker gør det muligt både at afdække problemer i designet og forstå hvorfor de opstår.
+ Testen giver et billede af brugernes forventninger, adfærd og præferencer i konkrete situationer.
+ På grund at testens længde og intime form er det muligt at samle store mængder at information fra få brugere.
+ Metoden kan hjælpe brugerne til at fokusere på bestemte funktioner og til at koncentrere sig.
+ Metoden kan også bruges til at måle mere objektive kriterier som antallet fejl og misforståelser per bruger i interaktionen med en bestemt funktionalitet.

- Mange brugere vil føle det underligt at skulle sige deres tanker højt. Det kan forhindre en troværdig interaktion med hjemmesidens funktionaliteter.
- Metoden er fokuseret i en grad, der hindrer afdækning af brugernes vurdering af hjemmesiden som et samlet kreativt, indholdsmæssigt eller funktionelt udtryk
- At tænke højt sænker interaktionen og kan skabe efterrationalisering.
- Metoden kan give brugerne en følelse af nederlag, hvis de ikke kan løse opgaverne, hvilket kan påvirke deres vurdering af hjemmesiden.

Tre varianter af Tænke-højt-test
Mange psykologiske undersøgelser peger på, at mennesket har svært ved at gøre flere ting på samme tid. Det er et problem, der også viser sig ved tænke-højt-testen, fordi den tvinger brugerne til at gøre to ting samtidigt. For det første skal de gennemføre forskellige opgaver eller navigere rundt på siden. For det andet skal de kunne beskrive deres handlinger med ord til testlederen. Mange brugere føler, at det er unaturligt at genfortælle, hvordan de handler med musen eller tastaturet. Dette problem kan man løse ved at anvende forskellige varianter af tænke-højt-testen, som giver en mere naturlig ramme for brugerne til at fortælle om hjemmesiden.

1: Spørgsmål og svar
I forbindelse med testen kan testlederen opfordre brugerne til at stille spørgsmål til testlederen, som denne besvarer så kortfattet som muligt. På den måde får man et indblik i hvilke spørgsmål der umiddelbart optager brugerne, mens de bevæger sig rundt på hjemmesiden. Fordelen er, at testlederen bedre kan styre forløbet og sætte fokus på de dele af hjemmesiden som indeholder problemer. En fare er dog, at testlederen bevidst eller ubevidst kommer til at hjælpe brugerne. Hjælpen kan enten være for omfattende eller for tidlig, til at testen giver et objektivt billede af brugernes problemer og vurderinger. Risikoen er at testen bliver til en gennemgang af hjemmesiden, hvor problemerne kan blive opfattet som brugernes egne fejl og ikke mangler ved designet.

2: Tandem
Testlederen kan lade to brugere arbejde sammen om at løse forskellige opgaver. De to brugere fortæller så hinanden, hvordan de vil løse opgaverne og samtaler, mens de navigerer rundt på hjemmesiden. Styrken ved denne variant er, at den virker mere naturlig, fordi mange mennesker til dagligt løser arbejdsopgaver sammen. Dialogen mellem de to brugere kan medvirke til at nedtone det uvante i at skulle tænke højt. Ulempen ved denne type Tænke-højt-test er, at den mest dominerende eller rutinerede bruger ofte vil få mere indflydelse eller måske ignorere den mindre rutinerede brugers problemer. Det kan således blive svært at skelne mellem de to brugeres opfattelser af hjemmesiden, og de problemer som den mindre kompetente bruger opfatter som signifikante, vil glide i baggrunden.

3: Eftertanke
Nogle hjemmesider kræver stor opmærksomhed fra brugernes side, og det kan derfor være svært også at tale imens de bevæger sig rundt. Det gælder både hvis brugerne skal tale højt for sig selv eller være i dialog med andre. En måde at løse dette problem er at vente med at lade brugerne fortælle, hvad de prøvede at gennemføre til efter besøget på hjemmesiden. Fordelen ved denne metode er, at brugerne selv kan kommentere deres aktiviteter og dermed bringe supplerende oplysninger frem som testen hidtil ikke afdækkede. Ulempen ved metoden er, at brugerne måske efterrationaliserer deres aktiviteter og sætter fokus på opgaverne de løste, i stedet for dem de ikke gennemførte. En efterfølgende diskussion vil dog sætte fokus på, hvorfor brugerne gjorde som de gjorde og med hvilke forventninger. Samtidig tvinges brugerne til at argumentere for deres færden rundt på hjemmesiden og får mulighed for at komme med ideer til forbedringer.

Relaterede artikler

Dårlig brugervenlighed giver dårlig - Den danske brugervenlighedsekspert Jakob Nielsen opfordrer virksomheder til at fokuserer meget mere på brugervenligheden...
Fatal brugervenlighed - Dårlig brugervenlighed på en stemmeseddel i Palm Beach truer med at afgøre det amerikanske præsidentvalg.
Brug brugerne, hvis de skal bruge dig - Brugervenlighed handler om at målrette sit produkt til brugerne. Det faktum er også ved at gå op for...
Internetgenre - et forsøg på definition - Hvad er en god film? Hvilken chokolade i en pose twist er bedst? Hvad er usability? Et generelt svar på noget ...
Fra profilbrochure til corporate site - Hvad sker der med sproget, når det ikke længere skal bruges til at præsentere en virksomhed på print, men på web? Ordene...
Hjemmesiden blotter - Hjemmesider viser ofte mere, end hvad godt er, om organisationerne bag. Netkommunikationen kræver derfor ikke kun fokus ...
Brug brugerne bedre - Ny bog om brugervenlighed henvender sig til alle, som arbejder med at vedligeholde, udvikle og evaluere hjemmesider. Det...
Jakob Nielsen forklaret for børn - Vi ved for lidt om børns præferencer, når det kommer til underholdning og indhold på nettet. Men et er sikkert: De giver...
Principper for brugervenlighed - Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og...
Netmedier og sprogbrug - K-forums brevkasse har fået følgende spørgsmål: Jeg er ved at skrive opgave om sproget i hypermedier. Hvad mener i, er ...
Mange målgrupper – én fremtidssikret webstrategi - De fleste danske virksomheder har været igennem én eller flere webstrategier, der er blevet omsat i et website, som i up...
Smagsdommer dommer på Internettet - Ideen med ekspertvurderinger er, at undgå at involvere brugerne og dermed holde udgifterne og tidsforbruget nede. Det gø...
Sognekirken på internettet - Dag for dag bruger flere og flere mennesker internettet. De fleste af os kender til frustrationen over at komme ind på e...

Giv din stemme

245 stemmer
2,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

59 JOB

EU AID volontør til Kenya eller Nepal

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.