På sporet af den politiske sprogpsykologi

Skrevet af

Billy Adamsen
Ph.d.

3 artikler

0 indlæg

Megen national og international forskning i politisk kommunikation har fokuseret og fokuserer stadig på den politiske tale, sprogbrug og argumentation (tekst og system), mens anden forskning har koncentreret og fortsat koncentrerer sig om forholdet mellem sprogbruger i forskellige sammenhænge. Både den nationale og internationale medieforskning har også gennem de seneste årtier belyst den politiske kommunikation i skrevne og elektroniske medier, og i den nyere litteratur analyseres relationen mellem den politiske kommunikation i medierne og den politiske praksis – hvordan der i den politiske praksis bevidst og strategisk arbejdes med den politiske kommunikation med det primære mål at påvirke mediernes fremstilling af den enkelte politiker og det politiske arbejde. Kforum bringer her ex-spindoktoren Billy Adamsens essay om den nye videnskab: Den politiske sprogpsykologi.

Gomard og Krogstad viser blandt andet i bogen ”Instead of the ideal debate”, hvordan kvindelige politikere i politiske debatter kommer mindre til orde – og i det hele taget får dårligere interviewbetingelser end deres mandlige kolleger (Gomard og Krogstad 2001:185-200). Anker Brink Lund og Maja Horst sætter også i deres populære debatbog ”Den offentlige debat – mål, middel og mantra” fokus på den politiske debat, som de frygter udtyndes for politik og erstattes af ligegyldig (politikløs) snak; ”Meget af dét, som i tv præsenteres som debat, har ikke meget med hverken debat som mål eller middel at gøre. Det er og bliver snakke-programmer – og det er noget ganske andet.” (Brink Lund & Horst 1999:87-89). Krogstad (1999) fokuserer i bogen ”Image i politikken” bl.a. på politisk positionering og selviscenesættelse og viser, hvordan den franske præsidentkandidat Chirac tilbage i 1980’erne lagde en imagestrategi, der i forhold til Mitterrand skulle få ham til at fremstå som en moderne og ungdommelig statsmand.


Den politiske psykologi

Megen af både den nationale og internationale forskning i politisk kommunikation har altså begrænset sig til sproget og relationen mellem afsender, sprog/medium og modtager. Relationen til historiske, kulturelle, sociale og psykologiske (biografiske) forhold har i denne forskning ikke været belyst særlig godt, og når det er sket, har det ofte været i (meta)teoretiske undersøgelser, hvor (sprog)filosoffer, kulturteoretikere, sociologer og psykologer (oftest psykoanalytikere) har ønsket at belyse relationen mellem udviklingstendenser i den moderne kultur og i den politiske praksis, som fx i Jean Baudrillards ”The Gulf War did not take place” eller i historiske og psykobiografiske analyser af politiske ledere som fx Jimmy Carter, Anwar Sadat og George Herbert Walker Bush. I disse undersøgelser har forskerne let og ubesværet kunnet overskride de traditionelle faggrænser og i deres fremstillinger kunnet fremhæve relevante kulturelle, historiske, sociologiske og psykologiske forhold, der har haft en afgørende indflydelse på politikerens sproglige og ikkesproglige adfærd. Og interessant nok har denne forskning demonstreret, hvordan historiske, kulturelle, sociale og psykologiske forhold har påvirket og fortsat påvirker såvel den politiske adfærd (og tænkning) som den politiske kommunikation og dermed også tydeligt (be)vist nødvendigheden af videre studier i disse relationer/forhold. Det var (er) bl.a. på den baggrund, at den tværvidenskabelige disciplin politisk psykologi i 1960’erne og 1970’erne tog form og i 1978 bl.a. førte til dannelsen af The International Society of Political Psychology.

Selvom den politiske psykologi i Danmark aldrig rigtig har fået plads til at udfolde sig på de danske universiteter, har den udfoldet sig på andre universiteter i fx USA, Tyskland og England. Og de mange konferencer som The International Society of Political Psychology gennem årene har afholdt, og de hundredvis af videnskabelige artikler, der bl.a. har været offentliggjort i tidsskriftet Journal of Political Psychology, vidner om en mangfoldighed af studier i relationen mellem historiske, kulturelle og psykologiske forhold og den politiske adfærd og kommunikation, men også om hvor væsentligt et bidrag den politiske psykologi er til og i forståelsen af den politiske kommunikation

Den politiske sprogpsykologi

Selvom politiske psykologer gennem snart årtier har undersøgt de mange sociale, psykologiske, historiske og kulturelle forholds indflydelse på den politiske adfærd, tænkning og kommunikation, forekommer der dog, ligesom inden for megen anden forskning i politiske kommunikation (hvor det ”kun” er sproglige forhold, der undersøges), en tendens til ikke rigtig at beskæftige sig med et femte og lige så betydningsfuldt forhold i den politiske kommunikation som alle de andre – nemlig den konkrete situation forstået som den fysiske (og kemiske) virkelighed (det fysiske rum med dets strukturer og relationer) som selv sociale, psykologiske, historiske og sproglige forhold er en del af og forankret i. For sprogpsykologer og for sprogpsykologien er dette femte forhold et naturligt styrende forhold i relation til al kommunikation, og som i en undersøgelse af sprog, sprogbrug og kommunikation ikke kan tilsidesættes. For tilsidesættes dette forhold, overses væsentlige træk i situationen, som er med til at bestemme kommunikationens forhold og forløb.

For den del af sprogpsykologien, eller for den sprogpsykolog, der forsker i politisk kommunikation, må den konkrete situation eller den situationerede sprogbruger også altid være udgangspunktet – for kun på den måde kan sprogpsykologien supplere både den politiske psykologi og kommunikationsforskningens studier af politisk kommunikation med observationer af og viden om ”situationens” rolle for og i den politiske kommunikation. En sådan forskning har indtil nu ikke haft noget navn, men vil fremover blive kaldt for studier i politisk sprogpsykologi og anses for at være en gren inden for den politiske psykologi.


Relationer og asymmetrier i den politiske kommunikation

For på en sjov og lidt overfladisk måde at vise, hvordan den konkrete situation påvirker kommunikationen, henviser jeg til en af Chaplins berømte film, nemlig ”Diktatoren” fra 1940. I den er der bl.a. en scene, hvor diktatoren, en Hitler-lignende figur spillet af Chaplin, skal mødes med en anden diktator i skikkelse af en Mussolini-lignende figur. Det handler for dem begge om i den konkrete situation at skabe en ubalance til fordel for den ene sprogbruger, således at der kan opstå en dominans-underkastelses-relation mellem dem. Et magtforhold, som den amerikanske filosof Gregory Bateson har kaldt for et komplementært (asymmetrisk) forhold og beskrevet som ”hvis omvendt A’s og B’s adfærd er forskellig, men indbyrdes på en sådan måde, at mere af A’s adfærd stimulerer mere af B’s tilpassede adfærd, så er relationen komplementær med hensyn til adfærdselementerne” (Bateson, citeret fra Adamsen 1996:108). I filmen ”Diktatoren” sker det bl.a. ved, at den Hitler-lignende figur, spillet af Chaplin, sørger for at indrette den konkrete situation og relatere elementerne til hinanden på en sådan måde, at han i relationen til den Mussolini-lignende figur konstant fremstår højere, større og stærkere. Inden mødet med diktator Mussolini gør Chaplin fx stolen, som Mussolini skal sidde på, mindre end hans egen stol, hvorved han kommer til at fremstå som større – og naturligvis mere autoritativ med den konsekvens, at han opnår at dominere både den verbale og den ikkeverbale kommunikation.

Også politikeres kommunikations- og medierådgivere er gennem årene i stigende grad blevet bevidste om den konkrete situations indflydelse på både den konkrete politiske kommunikation og vælgernes/seernes/læsernes/lytternes reception af den. Lad mig blot give et par eksempler:

Før en politisk duel i tv mellem to politiske ledere fra de to største partier i Folketinget foregår der nogle såkaldte for-forhandlinger, hvor partiernes repræsentanter (rådgivere) mødes for at diskutere og forhandle om den konkrete situation, indretningen af og aktørernes placering i studiet. Er den ene politiske leder/partiformand fx højere end den anden politiske leder/partiformand – hvad tilfældet var i forbindelse med Folketingsvalget i 2001, hvor socialdemokraternes Poul Nyrup Rasmussen var højere end Venstres Anders Fogh Rasmussen - vil det være naturligt for hans rådgivere at foreslå, at deres formand foretrækker at stå op under tv-duellen, fordi det at være højere i den konkrete situation gør, at han i den rette kontekst i den konkrete situation på en naturlig måde opnår et fysisk og sprogligt overtag i kommunikationen og over for seerne/vælgerne fremstår som mere autoritativ. Dette forhold i den konkrete situation kan der af Nyrup Rasmussens politiske modstander, Fogh Rasmussen, dog ændres på ved blot at foreslå, at begge politiske ledere sidder ned – i stedet for at stå op – under tv-duellen (eller også udnytte den konkrete situation til at fremstå mere dynamisk). I hvert fald går forhandlingerne om den konkrete situation i gang.

Noget andet, der også er vigtigt i sådanne politiske tv-dueller, er den journalistiske ordstyrer. Noget af det første rådgiverne sikrer sig enighed om er, at den journalistiske ordstyrer ikke bliver for dominerende. En måde at sikre sig det på er – udover bevidst at vælge en journalist, der er kendt for at være mere journalist end kommentator (kommenterende journalist) - at sørge for at indrette den konkrete situation sådan, at ordstyreren ikke står mellem de to partiformænd, men i stedet overfor eller ved et helt andet bord. En sådan relation mellem ordstyrer og politikere vil påvirke den politiske kommunikation i en for politikerne positiv retning – ordstyreren vil simpelthen ikke afbryde så meget, og der forekommer mere direkte dialog mellem politikerne frem for mellem politikerne og journalisterne. Anbringes den journalistiske ordstyrer mellem dem eller sammen med dem, er der en tendens til ”(at) den (fysiske) symmetriske relation i den konkrete situation er med til at give journalisterne ”følelsen” (kemiske forhold) af, at de i kommunikationens hede optræder på ”lige fod” med politikerne, at de også kan afbryde, fortolke og kommentere, ligesom dem” (Adamsen 1996:157).

At sådanne fysiske forhold i den konkrete situation øver indflydelse på den politiske kommunikation i den konkrete situation har jeg bl.a. (Adamsen 1996) i et større politisk sprogpsykologisk arbejde vist. I bogen ”Tv-valg og Tv-vælger” analyserer jeg valgudsendelserne ”Svar nu” og ”Valg til Europaparlamentet” og i den sammenhæng indretningen af tv-studiet i den konkrete situation og undersøger, hvordan den påvirker den politiske kommunikation mellem politikere og journalister. Jeg nåede bl.a. frem til, at der i valgudsendelsen ”Valg til Europaparlamentet” bl.a. forekommer en symmetrisk relation mellem elementerne i den konkrete situation, altså at bordene, som hhv. politikere og journalister sidder ved, er placeret præcis på samme måde – blot spejlvendt. Herved opstår der en symmetrisk relation mellem politikerne og journalisterne, hvilket påvirker den politiske kommunikation på en sådan måde, at journalisterne har en tendens til fx at fortolke og udlægge politikken på lige fod med politikerne; ” (…) journalisterne optræder på næsten sammen måde som politikerne. De er selvstændige journalistiske subjekter (…) og kommenterer og fortolker politiske handlinger” (Adamsen 1996:157). Dette forhold blev der ændret på i de senere valgudsendelser i ”Svar Nu”, hvor bl.a. indretningen af studiet i den konkrete situation blev anderledes og dermed også relationen mellem sprogbrugerne i den konkrete situation. Dette afspejlede sig i journalisternes sproglige adfærd, der ikke på samme måde som journalisterne i de foregående valgudsendelser (”Valg til Europaparlamentet”) optrådte som politikerne, men mere som selvstændige og kritisk spørgende journalister frem for fortolkende og kommenterende journalister.


Ny forskning i politisk sprogpsykologi

Kommunikations- og sprogforskeres viden om den konkrete situations indflydelse på den politiske kommunikation er i dag ganske mangelfuld og behovet for at forske i dette enormt. I dag forholder det sig sådan, at partiernes eller politikernes egne medierådgivere og politiske rådgivere ved mere om den konkrete situation og dens elementers indflydelse på den politiske kommunikation, end forskerne. Dét forhold må den politiske sprogpsykologi ændre på med studier af den konkrete situations indflydelse på den politiske kommunikation.

Kronikken er et uddrag af artiklen Politisk sprogpsykologi fra bogen Sprogpsykolog – udvalgte kerneemner, der udkommer medio august.


Billy Adamsen var fra 1996 2002 personlig rådgiver for tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Han har rådgivet den Britiske Labour regering og er i dag medie-politisk rådgiver i SID samt ekstern lektor på RUC.


Litteratur
Adamsen, B. (1996): Tv-valg og Tv-vælger, Samfundslitteratur, Frederiksberg

Baudrillard, J. (1995): The Gulf War did not take place, Power, Sydney

Gomard, K. og Krogstad, A. (2001): Instead of the ideal debate, Aarhus Universitets
Forlag, Århus

Krogstad, A. (1999): Image i politikken, Pax, Oslo

Lund, A.B. og Horst, M. (1999): Den offentlige debat – mål, middel og mantra, Fremad,
København


Relaterede artikler

Hvem er bange for den store stygge spindoktor? - Spin som ikon, erhverv og projektion. En anmeldelse af Klaus Kjøller: Spindoktor
Valget mellem pressecheferne - Enhver ved jo at Rasmussen vinder valget. Men hvilken spindoktor vinder valget?
Marionetternes vagtparade - DJ og DJØFs første fælles arrangement - "Demaskering af en valgkamp" - om spillet bag scenen i valgkampen i november ble...
Lov mod spindoktorer - I Storbritannien har Blair svært ved at kontrollere sine spindoktorer – efter en uheldig episode er en ny lov på vej, de...
Spindoktor med partibogen i orden - Nyrups tidligere rådgiver Billy Adamsen går til angreb på den udbredte tese om, at en god rådgiver kan arbejde for enhve...
Fejde om spindoktorer - Statsministeriets pressechef Michael Kristiansens måde at være spindoktor på er en ny og mere brutal måde at udføre hver...
Ingen god politik uden spindoctors - Politisk spin er et stærkt omdiskuteret emne, og mange mener, at det skader den demokratiske proces. Men er det realisti...
Meget spinnende - Vidste De, at Berlingske Tidendes chefredaktør har foræret Marianne Jelved to mandater? Eller fire, faktisk. K-forum br...
Sandheden, hele sandheden – og kun sandheden? - Ingen leder kan have et naivt sandhedsbegreb som går ud på at man altid siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden...
Hvad Qvortrup (nok) vil på Se og Hør - Når Henrik Qvortrup indtager chefredaktørposten på Se og Hør, er det (nok) ikke bare for at få en god fast løn. Om ikke ...
Medier og politik – to sider af samme sag - Ny bog vender blikket mod Socialdemokraternes udfordringer og visioner. Fra ”Nye vinde, nye veje” bringer vi Per Rystrøm...
Dansk politiks nye magthavere - Fænomenet spindoktor er med den nye regerings tiltrædelse for alvor slået igennem i dansk politik. Det forskyder tidlige...
Spindoktorerne skal i snor - Hvordan kan det gå til, at ministres spindoktorer, der er ansat som særlige rådgivere, kan klokke i det ved bl.a. at lyv...
Spin er kommet for at blive - Når fænomenet spindoktorer er til debat, tales der ofte om farerne for demokratiet ved at pressen kan blive holdt for na...
For få spindoktorer i dansk politik - I stedet for at stække regeringens spindoktorer burde Folketinget styrke ministeriernes kommunikation. Folkestyrets p....
Lykketofts nye spindoktor - Socialdemokraternes Mogens Lykketoft har hyret Morten Boye Hviid som spindoktor.
Held og lykke til Lykketoft - Hans nærmeste konkurrent er i topform, hans parti er en ulmende vulkan, han skal tale til en gruppe vælgere med stor mod...
Med røven i klaskehøjde - Kommunikationsforums Kasper Fogh Hansen drog på Borgen til en samtale med Lykketofts nye personlige rådgiver om moderne ...
Ti fire A4 - LO lancerede for et år siden sit nye ugebrev A4. Ugebrevet har i løbet af sit unge liv sat et bemærkelsesværdigt aftryk ...
Koplevs kortslutning - Kære Koplev. Når man læser din beskrivelse af, hvordan erhvervslivet køber og bestikker journalister med millionlønninge...
Spindoktorens overmand: den strategiske kommunikation! - Artiklen ’Politisk spin spiller fallit’ (Mandag Morgen 26. maj 2003), som kan læses her på Kommunikationsforum, er de se...
Share of Silence - Foghs brandingstrategi - Her-kommer-dansk-politiks-Lance Armstrog-ned-fra-bjergene-og-sætter-tingene-på-plads-hjemkomst. En hjemkomst, der bevist...
Christiansborg er en landsby - På Christiansborg spiser politikere og journalister ved samme bord. De lever tæt sammen i en gensidig afhængighed og del...
Vi sover med støvlerne på - Kommunikationsforum fortsætter portrætserien af Christiansborgs kommunikationseksperter. Venstres pressetjeneste arbej...
Ondskabens kommunikationsakse - K-forum bringer her et interview med Per Helge Sørensen, forfatteren bag den nye roman SPIN. En korsfarer i kampen for d...
Talens magt. Følelser. Ikke fakta. Sådan overbeviser man vælgerne - Om det er Bush, Blair, eller Fogh - tendensen er den samme. En af Europas førende taleskrivere, hollandske Renée Broekme...
Ingen kommentarer til Henrik Gade Jensens fratrædelse - Hverken Tove Fergo eller Anders Fogh Rasmussen vil kommentere spindoktorens fratrædelse
Ny spindoktor til kirkeministeren - Kirkeminister Tove Fergo (V) har besluttet sig til at ansætte en ny spindoktor, der skal afløse Henrik Gade Jensen på po...
Spindoktor i Kongehuset? På folkets kærlighed og mediernes nåde - Det danske kongehus har som et af de sidste i Europa ansat en presse- og informationschef. Er det et led i en større mod...
The King of Spin: Alastair Campbell - Da Alastair Campbell i efteråret 2003 sagde sit job op, lød der et lettelsens suk i store kredse af Labour. Ugebrevet A...
Spindoktorer skal skoles - Spindoktorer skal uddannes i god embedsmandsskik. Og så skal de fyres, når statsministeren udskriver folketingsvalg, så ...
Dørmåtte for det manglende kriseberedskab - Et nyt studie af konsekvenserne af virksomheders kriser viser, at hele 25 procent af virksomheder, der er eller har være...
Lej en spindoktor: fås fra 50.000 kr. - Til trods for, at VK-regeringen er en rigtig spareregering, scorer spindoktorerne kassen. Regeringens spareiver gælder i...
En spindoktor krydser sit spor - ‘Spin‘ er en styrkelse af demokratiet. Ellers lytter partierne nemlig bare til deres medlemmer. Designerpolitik er en st...
Spincity eller journalister i selvsving - Pressen skal nu kommunikere med mennesker, der taler pressens eget sprog. Uhadada. En ny art – ikke truet- men truende- ...
Spindoktoren ud af venteværelset - spindoktorerne er kommet for at blive i dansk politik, og hvis de er til fare for noget, er det ikke demokratiet, mener ...
Absolut Jøp - Kommunikationsfirmaet Jøp, Ove & Myrthu har tjent millioner på at rådgive de største danske virksomheder. I branchen har...
Henrik Gade Jensen truer med sagsanlæg - TV 2 og Information får et sagsanlæg på halsen, hvis de ikke beklager at have bragt urigtige oplysninger om Kirkeministe...
Farvel til politisk uskyld - Danmark er på vej mod den dyreste og mest professionaliserede valgkamp i historien, viser ny kortlægning. Samtlige parti...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

37 JOB

Projektudvikler

Se alle job Indryk job

Job

Kommunikationskonsulent

Frist: 13. februar

Digital Kommunikationskonsulent

Frist: 20. februar

presserådgiver

Frist: 21. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.