100 idéer til IR

Investor relations (’IR’) er en væsentlig del af et børsnoteret selskabs samlede integrerede interne og eksterne kommunikationsstrategi. Set i lyset af den nuværende (foråret 2009) krise på finans- og aktiemarkederne er investorers og aktieanalytikeres fokus rettet endnu mere kritisk på, hvad og hvordan de børsnoterede selskaber kommunikerer. Et børsnoteret selskab har typisk kun ét skud i bøssen over for aktiemarkedet (og medierne m.fl.), når vigtige forhold skal kommunikeres, og fejl kan være skæbnesvangre. Derfor er det centralt for et børsnoteret selskab at fastlægge og gennemføre sin IR-indsats optimalt på både kort og lang sigt og til fulde udnytte IR-redskabernes potentiale til at kommunikere selskabets planer og strategier samt forretningsmæssige og finansielle forhold.
En velgennemført IR-indsats er med til at optimere sandsynligheden for:
•    En korrekt prisfastsættelse af selskabets aktier

•    Bedst mulig langsigtet afkast til selskabets aktionærer

•    Mulighed for at rejse ny kapital på forbedrede vilkår

•    Større frihedsgrader fra selskabets aktionærer til ledelsens gennemførelse af selskabets strategi

•    At undgå at blive udsat for en virksomhedsovertagelse, hvis det ikke er i aktionærernes interesse – og måske endda til en aktiekurs, som ikke fuldt ud reflekterer selskabets reelle værdi

Fundamentet for IR og prioritering af IR-indsats
1.    Topledelsens forståelse og støtte til IR er kritisk for selskabets succes inden for IR

2.    Vær bevidst om selskabets ’equity story’ (bevæggrundene for at investere i selskabets aktier)

3.    Fastlæg ambitionerne til IR-arbejdet – som udgangspunkt går indsatsen på IR-området hånd i hånd med prisfastsættelsen af selskabets aktier

4.    Vurder, hvordan IR-arbejdet kan anvendes de næste 12-24 måneder til at skabe værdi og brugbar inspiration for selskabet

5.    Tilstræb, at kvaliteten af de lovpligtige IR-materialer (f.eks. årsrapport og
kvartalsmeddelelser) er høj og kendetegnet af professionalisme. Ligeledes er kvaliteten af det øvrige fundament for IR-arbejdet (f.eks. investorpræsentationer, website, internt Q&A-dokumenter mv.) afgørende for succes inden for IR

6.    Prioriter dag-til-dag IR-indsatsen, så IR er med til at skabe maksimal værdi for selskabet og bidrager til at opbygge gode langvarige relationer til investorer og aktieanalytikere (derudover er f.eks. erhvervsmedierne ofte flittige brugere af de børsnoterede selskabers IR-materialer)

7.    Øget analysedækning af selskabets aktier bør altid være et højtprioriteret mål. Øget analysedækning medfører øget markedskendskab til selskabets aktier, som igen på længere sigt medfører følgende: Øget efterspørgsel af aktien, øget likviditet, mindre risikopræmie, højere aktiekurs samt en bredere aktionærbase

8.    Udnyt IR som et strategisk ledelsesværktøj og form IR-adfærden og informationsstrømmen efter selskabets strategi – ikke på kort sigt efter aktiemarkedets præferencer

9.    Brug IR-arbejdet og den løbende dialog med aktiemarkedets aktører som en relevant input-kanal for fremtidige markedsvilkår – og udviklinger – og som værdifuld inspiration og input for topledelsen

Daglig håndtering af IR
10.    Undgå at overraske aktiemarkedet, især negativt

11.    Sørg for, at kurssensitiv information når alle aktiemarkedets interessenter på samme tid

12.    Vær konsistent i selskabets kommunikation og budskaber

13.    Sæt ikke selskabets langsigtede udvikling over styr med henblik på at tilfredsstille aktiemarkedets ønske om kortsigtede resultater

14.    Giv ikke efter for midlertidige modeluner blandt kapitalmarkedets aktører, såfremt det strider imod de langsigtede forretningsinteresser

15.    Kontakt hellere NASDAQ OMX Københavns (Københavns Fondsbørs) Surveillance-afdeling en gang for meget end en gang for lidt i tilfælde af krise, tvivl eller uklarhed

16.    Vær åben og ærlig - inden for lovgivningens rammer og i det omfang, konkurrenceforholdene tillader det

17.    Fej ikke noget ind under gulvtæppet – det bliver hårdt straffet af aktiemarkedet, når det
opdages

18.    Vær proaktiv – prøv at forudsige aktiemarkedets informationsbehov

19.    Vær sikker på korrektheden i alle udtalelser – sørg for, at ingen forkert, vildledende eller upassende information offentliggøres af selskabet

20.    Fortæl som hovedregel aldrig noget til investorer eller aktieanalytikere, som ikke tåler at komme på avisernes forsider – fortrolige og potentielt kurspåvirkende oplysninger eller indikationer skal altid offentliggøres til alle markedsdeltagere på samme tid

21.    Pas desuden på med at blive alt for gode venner med investorer eller analytikere, f.eks. på roadshows. De har som udgangspunkt deres egen dagsorden

22.    Vær ekstra påpasselig med kommunikationen med investorer og aktieanalytikere op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser

23.    Vær til stede – en IR-kontaktperson bør altid kunne træffes eller ringe tilbage efter kort tid

24.    Responder hurtigt på eksterne henvendelser. Dette er ekstra vigtigt i perioder med selskabs- eller markedsmæssig turbulens

25.    Vær proaktiv, og fortæl proaktivt aktiemarkedet om eventuelle problemområder

26.    Søg at differentiere IR-funktionen på god service, distribuer f.eks. relevante artikler og industrirelateret information, og distribuer historiske tal i nye formater i god tid m.v.

27.    Giv en hjælpende hånd i tilfælde af, at aktiemarkedet alligevel selv kan opnå en given information fra anden side, f.eks. på internettet eller fra konkurrenter eller selv kan regne sig frem til resultatet – og opnå derigennem den gratis goodwill

28.    Lyt til aktiemarkedets kritik, og brug den konstruktivt

29.    ’Blacklist’ ikke aktieanalytikere for negative holdninger, men søg i stedet at oplyse og påvirke konstruktivt

30.    Søg at minimere den tid, ledelsen anvender på IR, uden at dette opfattes negativt i aktiemarkedet. Det giver ekstra tid til at drive forretningen. Men sørg alligevel for, at ledelsen bevarer en god kontakt til investorer og aktieanalytikere

31.    Lad den IR-ansvarlige give bestyrelsen en kort opdatering vedrørende aktiemarkedets syn på selskabet forud for hvert bestyrelsesmøde. Distribuer derudover aktieanalyser på selskabet til bestyrelsens medlemmer samt selskabets ledelse

32.    Foretag f.eks. hvert andet år en ekstern rådgiverbaseret benchmarking og evaluering af IR-funktionen og dens service for at forbedre IR-funktionen

33.    Se, hvad konkurrenterne gør, også på IR-området, og lær af det
 
Brug af internettet og selskabets website
34.    Næst efter direkte kontakt til selskabet er selskabets website i dag selskabets vigtigste IR-værktøj. Anvend derfor internettets fulde potentiale for IR-arbejdet og tildel tilstrækkelig tid og ressourcer til at udvikle selskabets website

35.    Sørg for, at al relevant offentliggjort information fra selskabet kan findes på websitet, inklusive gennemførte investorpræsentationer

36.    Giv interesserede mulighed for at tilmelde sig en nyhedstjeneste for selskabet, eventuelt i form af RSS-feeds (Really Simple Syndication)

37.    Gør selskabsmeddelelser tilgængelige på websitet samtidig med offentliggørelse af meddelelsen

38.    Lad det fremgå på websitet, hvilke aktieanalytikere der har dækning af selskabets aktier

39.    Sørg for, at selskabets website altid er fuldt opdateret

Årsrapport
40.    Udarbejd årsrapporten i et samarbejde mellem den IR-ansvarlige og den ansvarlige for selskabets øvrige kommunikation i tilfælde af en opdeling af ansvaret

41.    Adressér i årsrapporten eventuelle kritiske områder for selskabet og få på den måde selskabets eget budskab frem. Derved kan selskabets selv sætte dagsordenen i forbindelse med drøftelsen af de kritiske områder

42.    Skab en konsistent form i selskabets årsrapporter – investorer og aktieanalytikere værdsætter at følge en udvikling over flere år og se selskabet følge op på tidligere fremsatte mål og information. Aktiemarkedet vil straffe selskabet, hvis det fører en zigzagkurs og hyppigt ændrer finansielle mål og forretningssegmentering, for at resultaterne skal se mere positive ud

43.    Se, hvad inden- og udenlandske konkurrenter eller selskaber i andre industrier gør i forbindelse med deres årsrapport og øvrige IR-arbejde. Dette kan bidrage til, at selskabet videreudvikler sit IR-arbejde med henblik på at blive ’best-in-class’

Kvartalsmeddelelser

44.    Skab et godt og illustrativt format – lad kvartalsmeddelelserne være læsevenlige, gerne med nogle tilbagevendende grafer og tabeller. Prioriter indholdet

45.    Indarbejd samme forretningsmæssige segmentering, som er anvendt i årsrapporten

46.    Vær konsistent, og følg op på tidligere nævnte kritiske forhold. Adressér de forhold, som interesserer investorer og aktieanalytikere, og lad være med at skjule noget

47.    Udsend selskabets årsregnskabs- og kvartalsmeddelelser før NASDAQ OMX Københavns åbning kl. 9.00, alternativt efter at handlen på aktiemarkedet er afsluttet kl.17.00 dagen før. Dette letter evalueringen af kvartalsregnskabet for aktiemarkedets interessenter og sikrer en mere hensigtsmæssig initial prisfastsættelse af selskabets aktier baseret på den nye information, selskabet offentliggør

Finansielle og operationelle mål, guidance og forventningsdannelse
48.    Analyser inden offentliggørelse af mål, hvad normen er i selskabets branche, hvad peer-selskaberne gør, og hvad der er realistisk for selskabet. Inkluder gerne et element af ’stretch-target’ – det øger selskabets interne ’sense of urgency’

49.    Husk, at det er en IR-opgave at sikre forståelse i aktiemarkedet for behovet for løbende investeringer i forbindelse med den langsigtede forretningsstrategi – ledelsen skal samtidig sikre, at disse investeringer munder ud i varige konkurrencemæssige fordele for selskabet

50.    Søg at være dynamisk og nuanceret i forbindelse med selskabets guidance til aktiemarkedet, og tag hensyn til aktiemarkedets ønsker om detaljeringsgrad

51.    Selskabet bør ikke lade sig presse til at give en alt for detaljeret eller ambitiøs guidance og derved presse citronen for hårdt for ikke at skuffe aktiemarkedet. Så hellere melde en anelse forsigtigt ud, men stadigvæk inden for det realistiske

52.    Overvej, hvilken effekt det vil have helt at undlade en præcis guidance, hvis selskabet har meget vanskeligt ved at spå om dets nærmeste fremtid. En udeladt guidance vil være bedre end misvisende guidance, da investorerne vil kunne forstå selskabets situation, hvis det tydeligt oplyses, hvorfor det ikke giver tilstrækkelig mening at medtage specifik guidance

53.    Sørg for, at enhver kommunikation om forventningsdannelse, f.eks. til årsresultat,
kvartalsresultat m.v. over for aktiemarkedet finder sted via fondsbørsmeddelelser til NASDAQ OMX København

54.    Brug forventningsdannelse konstruktivt for at udgå unødige udsving i selskabets aktier - naturligvis inden for gældende love og regler. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med selskabets kvartalsresultater og ved at henvise til market consensus-forventninger for at indikere over for aktieanalytikere, at deres estimater måske ligger for højt eller lavt

Øvrige fondsbørsmeddelelser
55.    Find en balance for hyppigheden af øvrige fondsbørsmeddelelser – aktiemarkedet vil meget gerne holdes orienteret, og det er godt for selskabet at have noget air-time i aktiemarkedet, men nyhederne skal have relevans

56.    Vær fortrolig med NASDAQ OMX Københavns love og regler om kursrelevante forhold for at afklare, hvilke forhold der generelt betegnes som materielle og dermed potentielt kurspåvirkende

Investorpræsentationer
57.    Udarbejd flere varianter af investorpræsentationer, som løbende kan opdateres i forbindelse med f.eks. præsentation af årsregnskabet, kvartalsregnskabet, generel præsentation, videregående præsentation for investorer og aktieanalytikere med indgående kendskab, samt præsentationer, der gennemgår forskellige temaer mere i dybden

58.    Inkluder gerne en mere overordnet investorpræsentation om virksomheden i selskabets investor- og/eller presse-kit

59.    Læg eksternt gennemførte investorpræsentationer ud på selskabets website

60.    Skab et klart billede af, hvad det præcist er, som selskabet beskæftiger sig med, især i forbindelse med de mere generelle præsentationer, hvor der kan være flere nye og potentielle investorer, herunder private aktionærer. Derudover bør præsentationen omfatte information om relevante ’value drivers’ samt industri-, markeds- og konkurrenceforhold

Internt Q&A-materiale
61.    Gør det til den IR-ansvarliges ansvar at udarbejde og vedligeholde et fyldestgørende Q&A-materiale, der har til formål at sikre, at alle, som udtaler sig offentligt på selskabets vegne, leverer det samme konsistente budskab, samt at dette budskab er i overensstemmelse med det budskab, som selskabet finder korrekt at videregive

62.    Opdater en gang i kvartalet Q&A-materialet vedrørende koncernforhold, forretningssegmenter, finansiel information, forskning og udvikling m.v.

63.    Udarbejd Q&A’s i forbindelse med alle væsentlige presse- og fondsbørsmeddelelser

Identifikation af de mest interessante potentielle aktionærer
64.    Søg enten på eget initiativ eller i samarbejde med børsmæglere at identificere, hvilke potentielle aktionærer i ind- og udland det er relevant at få med på længere sigt. Prioriter potentielle investorer efter f.eks. geografi og investortype (f.eks. value-, growth- etc.)

65.    Stræb efter at opbygge en bred, stabil og langsigtet ejerkreds af tilfredse aktionærer. Har aktionærerne tillid til ledelsen, er de mere tilbøjelige til at støtte ledelsens anbefalinger samt støtte eventuelle senere kapitaludvidelser, virksomhedskøb m.v.

Møder med investorer og analytikere
66.    Vær konsistent i selskabets mundtlige udmeldinger

67.    Vis respekt og gør ikke forskel over for investorer og aktieanalytikere – dette gælder også de mindre og de private aktionærer samt de mindre højt ’rankede’ aktieanalytikere

68.    Arbejd for gode relationer med investorerne og analytikere, men behold en professionel distance

69.    Udvis kontrol – bliv ikke styret af investorerne eller analytikerne, og betro aldrig fortrolige forhold til en investor, heller ikke selvom de ejer en større aktiepost i selskabet

70.    Tag højde for investorernes behov for information. De fleste større institutionelle investorer vil oftest foretrække en-til-en møder med selskabet, som i øvrigt forventes skræddersyet til den pågældende investor

71.    Brug investorernes og analytikernes tanker og ideer konstruktivt og reager ikke negativt på kritik

72.    Fortsæt med at arbejde for at mødes med nye potentielle investorer, selv om de tidsmæssige ressourcer ofte er begrænsede blandt investorerne - tænk kreativt

73.    Prioriter og afsæt tiden til en-til-en møder. Selvom disse er tidskrævende, når man kun møder én investor ad gangen, er det den eneste måde at opbygge gode langvarige relationer på

74.    Stræb efter at få gode relationer til aktieanalytikerne, da selskabet ofte kan have god gavn af den branche- og konkurrentviden, som de bedste aktieanalytikere sidder inde med

75.    Giv ikke efter for aktieanalytikerens evige ønske om at se ledelsen, såfremt selskabet har en tilfredsstillende IR-funktion. Aktieanalytikerne skal imidlertid lejlighedsvis have mulighed for at mødes med selskabets ledelse

76.    Indarbejd en hensigtsmæssig kutyme for kommentering af aktieanalytikerens aktieanalyser i udkastform. Påpeg faktuelle fejl i aktieanalytikernes rapporter, når disse misforståelser kan verificeres andetsteds

Roadshows

77.    Vurder hyppigheden og omfanget af roadshows i sammenhæng med selskabets overordnede ambitioner på IR-området, og indarbejd roadshow-planer i selskabets overordnede IR-plan

78.    Afhold som hovedregel roadshows i forlængelse af årsregnskabet og halvårsregnskabet som minimum, og derudover i forlængelse af en større kapitaludvidelse, større M&A-transaktioner, eller ved væsentlige strategiskift

79.    Gør det til en prioritet, at mindst ét medlem af direktionen deltager i selskabets roadshows

80.    Udarbejd eventuelt et egentligt manuskript til brug i roadshows (samt til webcasts og andre investorpræsentationer) for at sikre, at selskabet giver samme konsistente kommunikation til alle investorer og holder sig inden for den afsatte tidsramme. Manuskriptet behøver ikke blive fulgt slavisk, men kan læres udenad for størstedelens vedkommende

81.    Prioriter valget af udenlandske byer alt afhængig af den geografiske spredning af aktionærbasen, selskabets størrelse og den øvrige ambition om geografisk spredning

82.    Sammensæt besøgsprogrammet i de enkelte lande alt efter, hvor mange ressourcer og hvor meget tid selskabet kan og vil bruge på denne koordinering og planlægning. Selskabet kan selv arrangere møderne, men kan oftest med fordel lade en børsmægler stå for den praktiske koordinering

83.    Vær omhyggelig i valget af aktieanalytiker/børsmægler i forbindelse med forberedelse af roadshows og investormøder

84.    Selskabet bør om muligt selv søge at give input til, hvilke investorer selskabet ønsker at møde
 
Telefonkonferencer og webcasts

85.    Brug telekonferencer/webcasts til at gennemgå emner af materiel karakter med det formål at uddybe information, som er indeholdt i en fondsbørsmeddelelse, f.eks. en regnskabsmeddelelse, tidligere samme dag. Vær opmærksom på, at ingen potentielt kurspåvirkende information bliver omtalt af selskabet

86.    Send gerne invitationer til telekonferencen direkte ud til de investorer og aktieanalytikere, som er på selskabets mailingliste, samt via NASDAQ OMX København

87.    Skriv i invitationen, hvorvidt det på selskabets website vil være muligt at hente en PowerPoint-præsentation af telekonferencens indhold umiddelbart inden telekonferencens start. En yderligere service over for investorer og analytikere er at få udarbejdet et transkript af telekonferencen

88.    Vær forberedt på at være præcise i kommunikationen og overholde tiden, og udarbejd hertil gerne et manuskript til eget brug

89.    Sørg for at kommunikere kort og effektivt, da telekonferencen/webcastet før den afsluttende Q&A-del består af envejskommunikation - investorers og aktieanalytikeres tålmodighed kan i forvejen være meget kort. Varigheden, eksklusiv Q&A-delen, bør ikke overstige 20 minutter

90.    Skab en struktur for hele telefonkonferencens forløb, og hold fast i denne, indtil der åbnes op for spørgsmål. Dette hjælper med at bevare fokus og sikre, at der ikke fejlagtigt videregives ny materiel information

91.    Lad selskabets CEO eller CFO være den fremtrædende taler, og undlad mere end i alt 3-4 deltagere fra selskabet. I forbindelse med Q&A-delen bør CEO eller CFO agere ordstyrer og henvise spørgsmål til rette vedkommende

92.    Vær imødekommende over for spørgsmål, og svar fyldestgørende på disse. I tilfælde, hvor selskabet ikke kan svare fyldestgørende på et spørgsmål, er det vigtigt at sige det lige ud og redegøre for, hvorfor der ikke kan uddybes i forbindelse med det pågældende spørgsmål

93.    Følg hurtigt op, eventuelt via en ekstern rådgiver, på telefonkonferencen/webcastet ved at kontakte udvalgte deltagende investorer og analytikere for at opnå konstruktiv kritik

Kapitalmarkedsdage
94.    Afhold en kapitalmarkedsdag for investorer og aktieanalytikere højst en gang om året, snarere en gang hvert andet år, og tilstræb, at programmet vil blive anset som attraktivt af investorer og analytikere

95.    Udsend i forbindelse med begyndelsen af kapitalmarkedsdagen en fondsbørsmeddelelse med potentielt kurspåvirkende oplysninger, som selskabet har til hensigt at oplyse i løbet af dagen

96.    Udarbejd et manuskript til kapitalmarkedsdagen i tråd med ovennævnte præsentationer

97.    Sørg for, at selskabets kapitalmarkedsdag ikke finder sted på samme dag som andre relevante begivenheder på aktiemarkedet – et reduceret fremmøde på den baggrund er ærgerligt og en ’missed opportunity’

98.    Søg inspiration og sparring i planlægningen og gennemførelsen af kapitalmarkedsdagen, især hvis selskabet er mindre hjemmevant på området

IR’s samspil med den øvrige kommunikation
99.    Koordiner nøje IR-arbejdet med selskabets øvrige eksterne og interne kommunikation med henblik på at bidrage til de forskellige interessentområder og for at sikre konsistens og tyngde i al selskabets kommunikation

100.    Vær bevidst om de senere års fremmarch inden for CSR, corporate governance m.v. Koordiner internt, hvorledes der opnås en forøget forståelse for f.eks. CSR blandt investorer og analytikere

---

Poul Lykkesfeldt er forfatter til bogen, ‘Investor relations – en bog om aktiemarkedsrelationer’, Børsens Forlag (2006).
Relaterede artikler

Gode Investor Relations er guld værd - I sidste uge modtog medicinal virksomheden Lundbeck Finansanalytikerforeningens Informationspris. Lundbeck ...
Kommunikationsbranchens to-do-liste - K-forum vil gerne spørge dig, om du har nogle input til kommunikationsbranchens to-do-liste. Alle gode ideer modtages. D...
K for Kapitalfond Code of Conduct - Kapitalfondene har været gode til at tjene penge, mange penge, men dårlige til at kommunikere hvorfor og hvordan. De har...
100 ideer til din interne kommunikation - Hvordan får man skabt sammenhængskraft i organisationen? Hvordan får man alle medarbejdere til at arbejde mod fælles vis...
IR-Newsletters for nybegyndere - Et sikkert investeringsobjekt. Det vil en børsnoteret virksomhed naturligvis gerne være. Men hvordan gør virksomheden si...
Bedre bankkommunikation - I takt med, at den ene bankskandale efter den anden er kommet frem i lyset det seneste halve år, har tilliden til de dan...
100 ideer til din pressekontakt - Det burde være så nemt: Skriv en god historie, send den til den rette journalist, og du er i avisen i morgen. Men virkel...
100 ideer til krisekommunikation - Kriserne er over os. Og de globale kriser efterfølges ofte af lokale. Måske får du snart brug for at kommunikere i forbi...
Spot on SWOT din K-afdeling - Virksomheden er en scene, hvor du som kommunikationschef skal bestemme, hvilken rolle du skal spille. Hvert sted sine st...
100 ideer til rapportering af CSR - Graden af samfundsansvar (CSR) skal nu indberettes af landets 1.100 største virksomheder. Her kommer 100 råd og ideer ti...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Journalist

Se alle job Indryk job

Job

Journalist

Frist: As soon as possible

Global PR Manager

Frist: As soon as possible

Kommunikationschef

Frist: 1. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.