10 Master-afhandlinger, du bare SKAL læse!

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1011 artikler

57 indlæg

Kforum elsker at dele viden. Og det gør vores brugere også. Derfor har vi lavet en liste over Master-afhandlinger, som du bare skal læse og forhåbentlig lære af. For der er uden tvivl megen nyttig viden at hente. De 2-årige Master-uddannelser på de danske universiteter og handelshøjskoler afsluttes med et Master-projekt. De studerende arbejder fuldtids ved siden af Master-studiet, hvilket giver de studerende en unik kombination af teori og praksis. Afhandlingerne tager derfor tit afsæt i problemstillinger i eller omkring virksomheder eller organisationer – oftest hvor de studerende er tilknyttet via deres job. Kforum giver dig her en lille appetitvækker til de udvalgte projekter. Download er gratis og med tilladelse fra de studerende. Læs, lær og bliv inspireret …
Har du selv skrevet et interessant Master-projekt, eller kender du nogen, som har, så vær med til at dele din viden.
Send en mail til os på webmaster@kommunikationsforum.dk

1. BIG’s italesættelse af BIG.
Hvordan kommunikerer man for at komme helt tæt på beslutningstagerne i Københavns Kommune? Arkitektfirmaet BIG og italesættelsen af virksomheden selv er genstand for denne Master-afhandling. BIG har igennem deres kommunikation formået at skabe en identitet og et image, som har givet dem meget plads i medierne og dermed mulighed for at sætte dagsordenen i forbindelse med det store byggeprojekt på Kløvermarken på Amager. Projektet analyserer altså BIG’s kommunikation, og hvorledes – hvis muligt – deres strategi kan overføres på andre virksomheder.

Download Master-afhandlingen her.  
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2008.


2. DR’s valg.
DR har i mange år fået kritik for at favorisere venstrefløjen i dansk politik. Denne Master-afhandling undersøger DR’s dækning af folketingsvalget i hhv. 2001, hvor regeringen bestod af Socialdemokratiet og Radikale Venstre, og 2007, hvor regeringen blev ledet af Venstre og Konservative. Formålet er ikke blot at belyse DR’s valg og fravalg, men også at belyse, hvordan disse får betydning for opfyldelsen af public service-kontrakten, som DR har indgået med Kulturministeriet. Men lever DR op til de opstillede krav om at tilbyde en bred dækning af samfundet og afspejle mangfoldigheden? Analysen bygger på Norman Faircloughs 3D-model til kritisk diskursanalyse samt A.J. Greimas’ narrative aktant-model.

Download Master-afhandlingen her.
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2008.

 

3. Hvem er JBS?
I efteråret 2007 kom JBS ud i et mediestormvejr på grund af lanceringen af en ny kampagne for deres undertøj til mænd. Kampagnen bestod af 4 billeder med henholdsvis en sygeplejerske, en sekretær, en nonne og en stuepige, alle delvist afklædte og snusende til et par herreunderbukser. Afhandlingen tager udgangspunkt i den tilbagekaldte kampagne, og analysens fokus er JBS’ kultur og identitet i et kommunikationsteoretisk perspektiv. Gennem interview, kommunikationsprodukter (kampagnebilleder, hjemmeside og breve) og observationer opnås forskellige vinkler og informationer om JBS. De metodiske tilgange er valgt ud fra relevans i forhold til det enkelte empiriske felt, og man har gennem alle analyser fokus på JBS’ kerneværdier. Dette fokus giver fælles referencer og viser, at metoderne kan benyttes sammen til at analysere en virksomheds kultur og identitet. Analyserne sammenholdes og relateres til relevante organisationsteoretiske aspekter for at beskrive JBS’ organisation. Med afsæt i teorier af bl.a. Schein, Schultz og van Riel klarlægges JBS’ kultur og identitet.

Download Master-afhandlingen her.
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2008.4. Er Danmark ved at gå ned med stress?
Med udgangspunkt i en undren over samfundets debat og konstante fokus på stress og risici af enhver slags søger gruppen at undersøge sammenhængen imellem, hvordan Videncenter for Arbejdsmiljø specifikt konstruerer fænomenet stress, og hvordan stress bliver omtalt i medierne. Hvordan skal myndighederne kommunikere om risici og stress til borgerne, når de to parter måske ikke deler samme opfattelse af begrebet risiko? Analysen er foretaget ud fra Ulrik Becks synspunkt om risikosamfundet. Hans teori bygger på, hvordan man i et moderne samfund beskytter sig imod risici og problemerne forbundet med dette.  

Download Master-afhandlingen her.
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2007.


5. Fra ord til lov. Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Da René la Cour Sell i 2001 overtog direktørposten i Rådet for Større Færdselssikkerhed, skete der et markant skifte i Rådets presse- og kommunikationsstrategi. Rådet blev langt mere omtalt i medierne og har således formået at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen på trods af et rekordlavt antal trafikdræbte i nyere tid. Med udgangspunkt i RFSF’s kommunikationsstrategi søger denne Master-afhandling svar på, om Rådet arbejder strategisk med sin kommunikation, og om dette medvirker til at påvirke lovgivningen på trafiksikkerhedsområdet. Analysen tager afsæt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og Foucaults magtbegreb.

Download Master-afhandlingen her.
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2007.


6. Grænser for sundhed.
Sundhedsfremme på arbejdspladsen er blevet et meget omtalt emne i den offentlige sundhedsdiskurs. Med sådanne diskurser fjernes skellet mellem arbejdsliv og privatliv for medarbejderen. Post Danmark er en arbejdsplads, som aktivt har forsøgt at påvirke sine medarbejderes sundhed ved en målrettet kommunikationsindsats. Denne Master-afhandling søger svar på, hvordan Post Danmarks ledelse forsøger at deltage i den aktuelle sundhedsdiskurs, og om medarbejderne tager del i sundhedsfremmeinitiativet eller ej. Overskrider Post Danmark grænsen for individets egne valg her i livet? Afhandlingen tager udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk verdenssyn og italesættelsen af dette.

Download Master-afhandlingen her.
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2007.7. FKnet. Fra Fuck-net til videndeling i Frederiksberg Kommune.
Viden er en væsentlig del af organisationers ressource. Ved at gøre personlig viden til fælles viden kan man optimere brugen af den eksisterende viden og dermed effektivisere arbejdsgange i organisationer. Denne Master-afhandling undersøger Frederiksberg Kommunes betingelser og udfordringer i forbindelse med videndeling blandt medarbejdere på kommunens intranet FK-net. Herunder, hvordan kulturen i kommunen spiller ind på denne videndeling. Det teoretiske afsæt er Faircloughs kritiske diskursanalyse som ramme for en række individuelle interview og fokusgruppeundersøgelser, som gruppen har foretaget.  

Download Master-afhandlingen her.

RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2006.


8. Informeret valg. Sensemaking i dialog med målgruppen.
Udgangspunktet for denne Master-afhandling er Sundhedsstyrelsens pjece til de gravide “Risikovurdering og fosterdiagnostik”. Den kommunikative udformning i pjecen sender bevidst eller ubevidst budskaber om Sundhedsstyrelsens og dermed samfundets holdning til fosterdiagnostik. Hvordan disse budskaber påvirker de gravides muligheder for at tage et eget valg på et informeret grundlag, er kernen i projektet. Afhandlingen fokuserer derfor på, om autonomien ved tilvalg af de fosterdiagnostiske undersøgelser sikres på et reelt informeret grundlag. Problemstillingen er aktualiseret af, at handicap- og interesseorganisationer peger på, at tilvalg sker automatisk. Afhandlingens fokus er kommunikation og tager derfor ikke stilling til indholdet i de etiske aspekter, som er en del af de overvejelser, der indgår i at tage stilling til tilbuddet om behandling.

Download Master-afhandlingen her.
RUC-Master i professionel kommunikation. Afleveret maj 2006.


9. Hver for sig og sammen – Corporate Branding i netværksorganisationen.
Denne Master-afhandling er en analyse af Corporate Branding som ledelsesværktøj i en særdeles dynamisk netværksorganisation (der blandt andet bedriver undervisning). Formålet er at eksplicitere og fastholde virksomhedens grundlæggende værdier, så virksomheden kan styrke sin identitet samtidig med, at den vokser i omfang og udbredelse. Teori og metode smelter langt hen ad vejen sammen, idet der tages teoretisk afsæt i Mary Jo Hatch & Majken Schultz" "Taking Branding Initiative" (2008) og derudfra foretages en analyse af virksomheden, hvilket fører frem til en brandingproces. Konkret tager brandingen udgangspunkt i en værdiworkshop og en visionworkshop samt en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhedens elever. Sluttelig præsenteres i skitseform et par konkrete forslag til udførelsen af brandingen på baggrund af de fremkomne resultater.

Download Master-afhandlingen her.
Københavns Universitet – Cross-Media Communications. Afleveret juni 2008.


10. The new normal.
The New Normal er titlen på Stine Kyhl Øvlisens Master-projekt, der omhandler de kommunikative udfordringer, der ligger i at kommunikere sine Corporate Social Responsebility initiativer. Med udgangspunkt i Niklas Luhmann’s teorier: Tillid som en mekanisme til at reducere social kompleksitet, analyseres de CSR initiativer, som er omdrejningspunkt for Lego’s kommunikationsstrategi. Der beskrives den generelle definition på CSR, stakeholder-principper, organisationskultur og -tankegange bag the triple bottom line. I projektet ses der også på de udfordringer, der ligger i at aktivere corporate partnerships. Det paradoks, der ligger i at skulle ”klappe sig selv på skulderen”, når virksomheder kommunikerer deres CSR initiativer, bliver ligeledes vurderet. Hvordan skal virksomheder forholde sig til den komplekse CSR virkelighed og samtidig navigere fornuftigt i medieverdenen?

Download Master-afhandlingen er på vej!
Københavns Universitet – Cross-Media Communications. Afleveret juni 2008.


Relaterede artikler

CSR kommunikationsplanen fra A til C - Sociale og miljømæssige udfordringer spiller en stadig større og større rolle for danske virksomheder og mange ser Co...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

32 JOB

Engagementschef

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Studentermedhjælper

Frist: 19. februar

Kommunikationsmedarbejder

Frist: 13. februar

Head of Investigations

Frist: 22. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.